Her er mit bud på Årets

BT - - SPORTEN -

D***

den su­per­li- ET VAR SÅ ga­sæ­son.

Hvad me­re er der så egent­lig at si­ge? Alt er på det nær­me­ste sagt, som pa­sto­ren præ­di­ker.

Og alt gik jo på det nær­me­ste og­så, som al­min­de­li­ge dø­de­li­ge kun­ne pro­fe­te­re.

FC Midtjyl­land vandt en smu­le over­ra­sken­de, og Ho­bro end­te højst over­ra­sken­de midt i ta­bel­len i ste­det for ne­derst, hvor de jo bur­de hø­re hjem­me.

Alt an­det er helt eft er bo­gen.

Så ti­den er in­de til sta­tus på de in­di­vi­du­el­le spil­le­re, en vur­de­ring af de in­di­vi­du­el­le præ­sta­tio­ner. Her og­så set i re­la­tion til de en­kel­te spil­le­res holds for­må­en.

Det hæn­ger jo i vid ud­stræk­ning sam­men og er ty­pisk gen­si­digt afh æn­gig.

Der er dog und­ta­gel­ser, men det ven­der vi til­ba­ge til.

Årets Hold vil ik­ke ale­ne af­dæk­ke, hvem der har gjort det bedst men ud­gør og­så et sam­men­sat hold, der er kon­kur­ren­ce­dyg­tigt, hvis det gjaldt.

Op­stil­lin­gen kun­ne hed­de 4- 2- 3- 1, så er al­le gla­de.

Lad os kom­me til sa­gen. Halv­de­len af hol­det gi­ver næ­sten sig selv.

In­gen har til­nær­mel­ses­vis væ­ret på

ni­veau på ven­stre ba­ck. er i sin egen klas­se som ven­stre stop­per – når han kan spil­le.

scorer man­ge mål, uan­set hvor han spil­ler. Ube­kym­ret og fuld af utå­le­lig selv­til­lid, som jo to­le­re­res, når net­op må­le­ne le­ve­res. Min­dre selv­høj­ti­de­lig og end­nu me­re im­po­ne­ren­de scorer næ­sten li­ge så man­ge mål, og han har som Pu­sic og­så le­ve­fra me­sten­dels af væ­re vil­dret et par as­sists, men på et skud for et par år si­den til af hold, der ik­ke gi­ver de bed­ste væ­re kva­li­ta­ti­ve og eff ek­ti­ve be­tin­gel­ser for en an­gri­ber, for­søg på mål. Ni mål og syv der og­så er tvun­get til at gø­re as­sists ran­ge­rer ham på me­sig de­fen­si­ve an­stren­gel­ser. dal­je­li­sten over spil­le­re, der Må­ske er Hvil­som net­op der­har kamp­af­gø­ren­de be­tyd­for Årets Spil­ler. ning. Og så al­li­ge­vel ik­ke, for Der er na­trulig­vis al­ter

har na­ti­ver, men jeg sy­nes ik­ke med sin sta­bi­li­tet, le­der­for al­vor, at Josua Jo­hn og egen­ska­ber, 10 as­sists og fi re Uff e Bech har slå­et igen­nem as­si­ster på et re­la­tivt må­l­fat­på til en plads på bæn­ken. af­gø­ren­de mål væ­ret bed­ste i år på et de­ci­me­ret FC Nordtigt og in­eff ek­tivt FCK- hold. Det gør Spel­mann og­så. mand ik­ke ba­re i Midt­lyl­land, sæl­land- hold, men de får en Luksus at ha­ve ham på Han er bedst på den cen­tra­le men i he­le Su­per­liga­en i år. plads på bæn­ken. Der sæt­ter bæn­ken og­så, for der må han midt­ba­ne med li­cens til at Han spil­ler na­tur­lig­vis cen­vi og­så den stær­ke og må­l­far­sid­de og ven­te, til vi skift er lø­be frem og sco­re. tral midt på Årets Hold, hvor li­ge Mi­cha­el Is­hak og Anders ud. Jakob Poul­sen har jo sat sig jeg øn­sker spil­le­re, der kan biK. Ja­cob­sen, der har væ­ret Han må væ­re den na­tur­li­ge på den ene af de to plad­ser og drage bå­de fremad og bag­ud. stærk he­le året for AaB bå­de i star­ter, når han på det næst­der er hård kamp om den an­den.Su­per­liga­en og i Eu­ro Le­ague. dår­lig­ste hold kan sco­re 10 En ut­ro­lig ud­vik­ling han har mål og la­ve tre as­sists, selv om et er op­lagt at sæt­te den gen­nem­gå­et fra at væ­re en han er gå­et lidt i stå på det se­bund­so­li­de og me­get be­ty­dor­di­nær di­vi­sions­spil­ler for et ne­ste. nings­ful­de Tim Sparv ind ved par sæ­so­ner til­ba­ge. Ras­mus Falk kan fø­le sig si­den af Jakob Poul­sen, men

Godt træ­ner­ar­bej­de for­bi­gå­et og be­to­ne, at han Sparv spil­ler en po­si­tion, som Kent og Co! sam­men med sin vil­de ven vi ik­ke ar­bej­der med på Årets

Ni­co­lai Jør­gen­sen er så abSpel­mann næ­sten ene mænd Hold og har ik­ke le­ve­ret nok so­lut og­så en af de stør­ste pro­trak OB op af dyn­det, for det fremad ba­nen. Han er liga­ens fi ler i su­per­liga­en, og han har har han ret i, men til årets bed­ste på sin po­si­tion som som Anders K. Ja­cob­sen og­så hold er han end­nu for usta­bil bol­dero­brer og spil­for­de­ler, sco­ret 10 mål, men har in­gen som star­ter. Han træn­ger sig men vi vil helst ha­ve midt­ba-

***

Så langt så godt. He­le ven­stre si­de er så­le­des på plads.

Nu bli­ver det straks van­ske­li­ge­re.

Dog me­ner jeg og­så, det er op­lagt at pla­ce­re

på høj­re wing. Han er en kon­stant trus­sel med sin fart og man­ge af­slut­nin­ger, der har for­vand­let sig

af ne­spil­le­re, der spil­ler bol­den fremad, kom­mer til af­slut­nin­ger og scorer mål.

Thomas Dela­ney er na­tur­lig­vis kan­di­dat, men jeg væl­ger som bå­de scorer mål, er god med bol­den og stærk i ero­brings­spil­let. Han er eft er min me­ning un­der­vur­de­ret, og jeg tror ik­ke, FCK kan hol­de på ham læn­ge.

***

Lidt bag­vendt er vi så­le­des nå­et til­ba­ge til høj­re for­svars­si­de.

Som høj­re ba­ck er Tom Høg­li ble­vet bed­re og bed­re, og Jo­han Lars­son har fra før­ste øje­blik væ­ret så god, som de hav­de hå­bet i Brønd­by. Tre mål og tre as­sists er fl ot på 15 kam­pe, men for og­så at hyl­de Ran­des FC for en iøj­ne­fal­den­de god de­fen­siv sæ­son væl­ger jeg

Han har spil­let næ­sten al­le kam­pe og har kon­ti­nu­er­ligt væ­ret stærk de­fen­sivt og lagt op til fi re mål i kraft af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.