Hold 2014/ 2015

BT - - SPORTEN - FC Midtjyl­land Ho­bro FC Midtjyl­land Ran­ders FC

si­ne ut­ræt­te­li­ge raids på høj­re kant og man­ge go­de ind­læg.

Sid­ste po­si­tion i mar­ken kun­ne væ­re fri­sten­de at til­de­le Jo­hn­ny Thom­sens mak­ker, Mads Fen­ger.

Tal­le­ne vi­ser, at han sam­men med

er bed­ste du­el­spil­le­re på stop­per­po­si­tio­nen bå­de på græs­set og i luft en.

Mat­hi­as Zanka og Ken­neth Emil Pe­ter­sen er stop­per­ne, der lyk­kes bedst med at spil­le bol­de­ne fremad.

Til det­te har Svi­at­chen­ko de dår­lig­ste tal, men det er hans po­si­tion i FC Midtjyl­lands ven­stre for­svars­si­de en væ­sent­lig år­sag til.

Det er dog et om­rå­de, han skal ar­bej­de med, for det er af stor vær­di, at stop­pe­re kan be­gå an­grebs­åb­nin­ger fra ba­ge­ste ræk­ker.

Da­ni­el Ag­ger er ek­sem­pe­let til eft er­føl­gel­se og Svi­at­chen­kos for­gæn­ger Si­mon Kjær ek­semp­let til skræk og ad­var­sel – hvis man skal væ­re lidt fl abet, for han kla­rer sig jo gan­ske hæ­der­ligt på trods af si­ne be­græn­se­de ev­ner til at spil­le bol­den fremad ba­nen.

Erik Svi­at­chen­ko er god nok til Årets Hold i Su­per­liga­en, men skal han væ­re god nok til lands­hol­det, er det net­op det fremad­ret­te­de spil, der især skal for­bed­res.

***

Det eft er­la­der os ale­ne med må­l­mand­spo­sten som ube­sat på Årets Hold.

Jeg sy­nes, der ge­ne­relt har væ­ret en me­get høj må­l­mand­skva­li­tet i år.

Ni­co­lai Lar­sen har sto­re ak­tier i, at AaB en­der i ta­bel­lens bed­ste halv­del, og Karl Jo­han Jo­hns­son har haft helt af­gø­ren­de be­tyd­ning for, at Ran­ders FC på trods af en dår­lig for­års­sæ­son en­der på en fj er­de­plads, der brin­ger Ran­ders FC i Eu­ro Le­ague til eft er­å­ret.

Men de to bed­ste må­l­mænd i år har utvivl­s­omt væ­ret Lukas Hra­decky og

Med Hra­decky i må­let har Brønd­by kun slup­pet 29 mål ind, og de har spil­let til nul 15 gan­ge. Det over­gås dog af Karl Jo­han Jo­hns­son i Ran­ders FC. Han har blot slup­pet 28 mål ind og har fak­tisk to cle­en she­ets me­re end Hra­decky. Det er im­po­ne­ren­de og vid­ner om klas­se, men må­ske i vir­ke­lig­he­den en me­re bred de­fen­siv klas­se, for tal­le­ne vi­ser, at mens hans red­nings­pro­cent lig­ger om­kring 60, er Hra­deck­ys red­nings­pro­cent næ­sten 70.

Step­han An­der­sens be­drift be­står ik­ke ale­ne i , at han har he­le 18 cle­en she­ets og blot 22 mål mod sig, men frem for alt be­sid­der han ev­nen til at væ­re pa­rat, når det gæl­der, så de en­kel­te sto­re chan­cer, man­ge hold trods alt får mod FCK, ik­ke re­sul­te­rer i mål.

Han har en god ud­strå­ling og er pa­rat, når det gæl­der – li­ge­som det i man­ge år har væ­ret til­fæl­det for Ca­sil­las i Re­al Madrid.

Step­han An­der­sens red- nings­pro­cent hed­der 78! Den­ne sta­ti­stik har væ­ret ud­slags­gi­ven­de for, at FCK har kun­net træk­ke så man­ge smal­le sej­re hjem i en sæ­son, som på trods af, at gul­det glip­pe­de, trods alt bød på sølv­me­dal­jer og po­kal­tri­umf.

***

Det var Årets hold med en gan­ske god bænk, hvor vi og­så sæt­ter eft er­å­rets spil­ler, Pio­ne Si­sto.

Han må si­ges at væ­re en su­per­sub!

Vi fi k se­ne­st syn for den sag i FC Midtjyl­lands sejr mod FCK i Her­ning for et par uger si­den.

Jævn­by­di­ge kam­pe af­gø­res jo som be­kendt oft e af su­per­subs.

Og han vil i øv­rigt og­så på al­le må­der kun­ne til­fø­re vo­res lands­hold no­get til­trængt kol­o­rit.

Må­ske og­så dér i før­ste om­gang fra bæn­ken, men det va­rer ik­ke læn­ge, før han er start­spil­ler på A- lands­hol­det.

TOP­SCO­RER­NE

2. Mads Hvil­som

3. Mor­ten D. Ras­mus­sen

4. Mikael Is­hak

SU­PER­LIGA­EN 2015/ 2016 IND­LE­DES I WE­E­KEN­DEN 17. - 20. JULI.

NÆ­STE SPIL­LER­UN­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.