Eks­per­ter hyl­der for­an­dret Barca- hold

FC Bar­ce­lo­na har fl yt­tet sig vi­de­re si­den ti­den med Pep Gu­ar­di­o­la og tiki- ta­ka

BT - - SPORTEN -

2011/ 2012- sæ­soi ha­ve slå­et den ering ud til venl det før­ste mål, ar­di­o­la? Det er om han ik­ke vil­le men sa­gen er og­så e tvær­pas­nin­ger del af hans spil i m man så bedst ri­ver Wil­son om i sam­spil­let med rez. Mes­si lag­de core­de selv i Cláod Re­al Madrid, vi­ser til.

Per Fri­mann var lør­dag aft en på Olym­pi­asta­dion i Ber­lin, hvor han kom­men­te­re­de fi na­len for Vi­a­sat. Han er dybt im­po­ne­ret over det ni­veau, der blev vist og ser på linje med Jesper Grønkjær og Jo­nat­han Wil­son et vi­de­re­ud­vik­let Bar­ce­lo­na- hold i for­hold til Gu­ar­di­o­la- ti­den.

» Hem­me­lig­he­den bag Bar­ce­lo­nas suc­ces er, at de tre off en­si­ve spil­le­re kan selv. Sam­ti­dig of­rer Suárez sig så me­get for de an­dre. Han ryk­ker he­le ti­den uden bold og ska­ber plads til dem. Han er så ihær­dig, når Mes­si og Ney­mar har bol­den – og det ska­ber plad­sen. «

» Når kom­bi­na­tio­ner­ne sam­ti­dig fl yder mel­lem de tre, kan man ik­ke an­det end at læ­ne sig til­ba­ge og tæn­ke ’ wow’. Det er ren play­sta­tion med dob­belt ha­stig­hed, det de ev­ner. Det er fan­ta­stisk. Tiki- ta­ka var nær­mest ble­vet hel­lig for dem, men nu tør de spil­le på en an­den må­de. I går spil­le­de de og­så et par lan­ge bol­de op, som man al­drig vil­le ha­ve set un­der Gu­ar­di­o­la. Så de tør va­ri­e­re me­re, « ly­der ana­ly­sen fra Per Fri­mann.

Ja­mie Car­rag­her, fod­bol­d­eks­pert hos Sky Sports, me­ner, at Suárez har væ­ret mindst li­ge­så vig­tig en brik for ka­ta­la­ner­ne som stjer­nen Mes­si. Car­rag­her og Suárez nå­e­de at spil­le sam­men i Li­ver­pool, in­den Suárez skift ede til de ny­kå­re­de Cham­pions Le­ague- me­stre sid­ste som­mer.

» Den ene­ste be­kym­ring, jeg hav­de for hans skift e, var, om han skul­le spil­le på kanten, hvor han er min­dre eff ek­tiv. Mes­si hav­de rol­len som den fal­ske ni’er un­der Pep Gu­ar­di­o­la, og så spe­ku­le­re­de jeg over, om Mes­si vil­le bli­ve fl yt­tet væk. Han er jo nog­le gan­ge stør­re end klub­ben. Og det var et pro­blem for træ­ne­ren ( Lu­is En­rique, red.), hvor han skul­le fl yt­tes hen. Men de kom igen­nem det, og så blev Suárez sat på top­pen. Si­den jul har han væ­ret li­ge så do­mi­ne­ren­de som Mes­si, « vur­de­rer Car­rag­her.

Den rig­ti­ge vin­der

Jesper Grønkjær og Per Fri­mann me­ner beg­ge, at FC Bar­ce­lo­na var de rig­ti­ge vin­de­re af fi na­len, men sen­der sam­ti­dig en hyl­dest i ret­ning af Ju­ven­tus- mand­ska­bet, der trods sto­re pro­ble­mer i kam­pens ind­led­ning fi k kæm­pet sig til­ba­ge med en ud­lig­ning og i den umid­del­ba­re pe­ri­o­de eft er hav­de chan­cer til at brin­ge sig i front.

» Det, der næ­sten gør fi­na­len my­tisk al­le­re­de, er, at Ju­ven­tus kæm­per sig til­ba­ge, selv­om de kun­ne væ­re bag­ud 0- 3 og fak­tisk får over­ta­get i en pe­ri­o­de, « si­ger Per Fri­mann, in­den Grønkjær slår fast:

» Men det var den rig­ti­ge vin­der, når vi tæl­ler chan­cer og bold­be­sid­del­se. Og så er det jo im­po­ne­ren­de, at Ney­mar har sco­ret i beg­ge kvart­fi na­ler, beg­ge se­mi­fi na­ler og i fi na­len. Han er ik­ke en gang hol­dets stjer­ne. Det er Mes­si. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.