’ Mit livs kamp’

Sta­nislas Wawrinka sik­re­de sig kar­ri­e­rens før­ste French Open- ti­tel, da han be­sej­re­de fa­vo­rit­ten Novak Djoko­vic

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRI­UMF Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Fo­to: Reu­ters/ EPA

Han vandt ju­ni­o­rer­nes French Open i 2003. I går tog Sta­nislas Wawrinka et step opad, da han snup­pe­de se­ni­o­rer­nes her­re­sing­le- tro­fæ ved sam­me pre­sti­ge­fyld­te Grand Slam­tur­ne­ring i Pa­ris.

I en usæd­van­lig vel­spil­let fi­na­le på Ro­land Gar­ros- an­læg­gets mæg­ti­ge ’ Court Phi­lip­pe Cha­tri­er’ be­sej­re­de han ver­den­set­te­ren Novak Djoko­vic 4- 6, 6- 4, 6- 3, 6- 4.

» Novak er en stor me­ster. Al­tid fair. Men i dag spil­le­de jeg mit livs kamp. Jeg skæl­ver sta­dig, og jeg er him­mel­hen­rykt, « sag­de Sta­nislas Wawrinka ef­ter kam­pen til det schweizi­ske dag­blad Bli­ck og til­fø­je­de:

» Det se­ne­ste år har jeg ar- bej­det ben­hårdt på at top­pe for­men her i Pa­ris. Tak til al­le i min stab for, at det lyk­ke­des. «

De ro­sen­de ord var ik­ke mindst ret­tet mod hans sven­ske træ­ner, Magnus Nor­man, der i 2000 var ta­ben­de French Open- fi­na­list mod bra­si­li­a­ne­ren Gu­sta­vo Ku­er­ten, og som han be­gynd­te at sam­ar­bej­de med i 2013.

» Der gik ik­ke læn­ge, in­den han fik mig til at ind­se, at det var nød­ven­digt at om­læg­ge min spil­lestil til en me­re ag­gres­siv, hvis min drøm skul­le re­a­li­se­res. I dag fik jeg vist he­le ver­den, at mis­sio­nen er lyk­ke­des, « sag­de Sta­nislas Wawrinka.

Med tå­rer i øj­ne­ne

Ne­der­la­get sled hårdt på Novak Djoko­vic.

Un­der præ­mie­over­ræk­kel­sen stod han med tå­rer i øj­ne­ne.

» Det er ik­ke let at stå her igen som ta­ber. Men jeg tab­te til en bed­re spil­ler. ’ Stan’ er en stor me­ster med et stort hjer­te. Hans tak­tik mod mig var per­fekt. Jeg kan kun si­ge: Respekt, « sag­de Novak Djoko­vic, der el­lers med en sejr vil­le ha­ve skre­vet ten­nis- men­lig­net med sin hø­je­re pro­fi­le­re­de lands­mand Ro­ger Fe­de­rer har be­fun­det sig i. For med Grand Slam- tri­um­fer ved Au­stra­li­an Open i fjor og French Open i år samt OLguld­me­dalj­en i her­redoub­le i Bei­jing 2008 og Da­vis Cup­fi­na­le­sej­ren i 2014, har han nu i sit præ­mie­skab der­hjem­me stå­en­de en ræk­ke tro­fæ­er, man­ge vil væ­re ham mis­undt.

» Som Wawrinka spil­le­de i French Open- fi­na­len, be­fin­der han sig i mi­ne øj­ne sam­men med Novak Djoko­vic, An­dy Mur­ray og Ro­ger Fe­de­rer i fel­tet af fa­vo­rit­ter til at vin­de Wim­b­ledon- tit­len ( i juli, red.), « si­ger den tid­li­ge­re dan­ske top­spil­ler Mi­cha­el Mor­ten­sen, der som eks­pert­kom­men­ta­tor på tv- sta­tio­nen Eu­rosport over­væ­re­de gårs­da­gens her­re­sing­le- fi­na­le.

» Det var im­po­ne­ren­de at se Wawrinka spil­le. Djoko­vic kun­ne in­tet stil­le op over­for schweize­rens fan­ta­sti­ske bag­hånds­slag. Men Djoko­vic var hel­ler ik­ke for­nuf­tig. Han spil­le­de alt for of­te med top­spin i sla­ge­ne, og det gav Wawrinka tid til at la­ve næ­sten dob­belt så man­ge vin­der­slag som sin mod­stan­der, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Schweizi­ske Sta­nislas Wawrinka slog ver­den­set­te­ren, Novak Djoko­vic, i French Open- fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.