DRØM­MER OM

An­dreas Tra­j­ko­vski vil væ­re den næ­ste dan­sker, der sprin­ger over ot­te me­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NYT HÅB Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk An­dreas Tra­j­ko­vski

For halvan­det år si­den var An­dreas Tra­j­ko­vski tæt på at ky­le pigsko­e­ne langt væk og afb ry­de en loven­de kar­ri­e­re, før den for al­vor var kom­met i gang. Men nu lig­ner den 22- åri­ge læng­desprin­ger i ste­det dansk at­le­tiks næ­ste sto­re stjer­ne.

En ska­de i bag­lå­ret blev ved med at pla­ge ham, og den var li­ge ved at få ham til at drop­pe at­le­tik­ken, selv­om han hav­de vun­det sølv ved ju­ni­o­rVM med et spring på 7,82 me­ter.

» Jeg var tæt på at si­ge, at jeg vil­le gi­ve op. Men min mor ar­bej­der som fy­si­o­te­ra­pe­ut, og hun har hjul­pet mig med at kom­me til­ba­ge. Si­den har jeg ar­bej­det med mi­ne sva­ge punk­ter, og i dag er det slet ik­ke no­get, jeg læg­ger mær­ke til, når jeg sprin­ger. «

Tra­j­ko­vski er fl yt­tet til USA for at stu­de­re og træ­ne at­le­tik på col­le­ge i Iowa. Og her har han op­le­vet et kar­ri­e­respring, som fo­re­lø­big er kul­mi­ne­ret med de to di­a­man­trin­ge, som han fi k her i for­å­ret, hvor han vandt bå­de de in­den­dørs og uden­dørs ju- ni­or- col­le­ge- mester­ska­ber ( NJCAA) i USA.

Men den un­ge sprin­ger har stør­re mål. Nu gæl­der det i før­ste om­gang som­me­rens U23- EM i Tal­linn. Og så er sig­tet indstil­let på ot­te me­ter­græn­sen, som kan gi­ve ad­gang til en pro­fes­sio­nel kar­ri­e­re i USA.

» Jeg sy­nes, det er på ti­de, at vi igen får en dansk læng­desprin­ger ud over de ot­te me­ter ( Mor­ten Jensen har U23- re­kor­den på 8,03 - sat i 2004 - og har i dag og­så se­ni­or- re­kor­den på 8,25, red.). Og det bli­ver mig, « lover han med et smil fuld af selv­til­id.

Her for­tæl­ler han om ot­te em­ner, ét for hver me­ter af det spring, som skal gø­re hans drøm­me til vir­ke­lig­hed.

MAN­DAG 8. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.