F1a0rm2a0nd3 s0om4 t0ræ5n0er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Det er min far, Chri­sti­an ( tid­li­ge­re dansk me­ster på 100 me­ter, red.), som træ­ner mig. Så­dan har det al­tid væ­ret, bort­set fra mens jeg har væ­ret i USA, og nu er det ham, der ta­ger over igen. Vi er me­get tæt­te, og jeg ved, at min far er den, der ken­der mig bedst. Jeg valg­te og­så at bo sam­men med ham, da min mor og far blev skilt. Jeg har sav­net ham, mens jeg har væ­ret i USA, og de da­ge, jeg har væ­ret hjem­me og væ­ret sam­men med ham igen, har væ­ret de bed­ste i me­get lang tid. Vi dis­ku­te­rer må­ske nog­le gan­ge me­re end de fl este an­dre, men det går ret godt. Og det er jo og­så gå­et me­get godt for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, selv­om hun bli­ver træ­net af sin far. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.