A10t­let2i0k­ke3n0 so4m0 re5d0­nin6g0sp7la0nk8e0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» En af mi­ne træ­nings­kam­me­ra­ter ov­re i USA er Will Wil­li­ams. Han er 20 år, og han har sprun­get 8,03, selv­om han kun træ­ner to gan­ge om året. Det er helt lat­ter­ligt så me­get ta­lent, han har. Han er gå­et fra 7,10 sid­ste år til 8,03 i år. Hans far har væ­ret med i en ban­de, og han var og­så selv på vej ind i no­get ban­de­kri­mi­na­li­tet, da han blev op­da­get. Ot­te af hans ven­ner er endt i ban­der, så det kun­ne han og­så nemt ha­ve gjort. Jeg prø­ver at hjæl­pe ham med sko­le­ar­bej­det, for man skal op­nå nog­le be­stem­te ka­rak­te­rer for at kun­ne fort­sæt­te, og han har li­ge net­op be­stå­et. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.