FI­FA- skan­da­len rul­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SNAVS Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk Fo­to: AFP

Kor­rup­tions­af­slø­rin­ger­ne i det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund, FI­FA, fort­sæt­ter med at væl­te ud af ska­bet. Bri­ti­ske BBC har af­slø­ret, at præ­si­den­ten for det nord- og cen­tra­la­me­ri­kan­ske fod­bold­for­bund, Ja­ck War­ner, har brugt FI­FA- mil­li­o­ner til blandt an­det at be­ta­le pri­va­te lån.

Ja­ck War­ner har he­le ti­den væ­ret i myn­dig­he­der­nes sø­ge­lys – især i for­hold til et be­løb på 10 mio. dol­lars, som det syd­afri­kan­ske fod­bold­for­bund an­gi­ve­ligt skul­le ha­ve be­talt for at få War­ner og det nord- og cen­tra­la­me­ri­kan­ske fod­bold­for­bunds op­bak­ning til lan­dets VMan­søg­ning i 2010.

Selv har han for­sva­ret sig med, at pen­ge­ne ba­re skul­le bru­ges til at ud­vik­le fod­bol­den i re­gio­nen – men BBC kan nu af­slø­re, at pen­ge­ne er gå­et til no­get helt an­det.

BBC er kom­met i be­sid­del­se af do­ku­men­ter, der vi­ser, at den tid­li­ge­re vi­ce­præ­si­dent for FI­FA, Ja­ck War­ner, blandt an­det skul­le ha­ve be­talt 12 mio. kr. af på pri­va­te lån, li­ge­som pen­ge­ne er gå­et til pri­vat for­brug. Ja­ck War­ner selv fast­hol­der dog, at han ik­ke har gjort no­get for­kert.

De sto­re mil­li­onbe­løb skul­le blandt an­det væ­re gå­et til Tri­ni­dad og To­ba­go – der- for er lan­dets sport­s­mi­ni­ster, Brent Sa­cho, og­så ra­sen­de over af­slø­rin­ger­ne.

» Mr. War­ner må stil­les til an­svar, han bli­ver nødt til at sva­re på al­le dis­se spørgs­mål. Ret­fær­dig­he­den skal ske fyl­dest. Han skal stil­les til an­svar for si­ne hand­lin­ger, « si­ger han til BBC.

» Jeg er knust, for­di det er man­ge pen­ge, der skul­le ha­ve væ­ret gå­et til fod­bol­den – og til ud­vik­lin­gen, så fl ere børn kan spil­le fod­bold. Det er en tra­ge­die, « fort­sæt­ter han.

Ja­ck War­ner er en af 14 per­so­ner, der i øje­blik­ket er un­der anklage for kor­rup­tion.

De ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der an­slår, at de 14 har med­vir­ket til svin­del for et be­løb på over en mia. kr. over en 24- årig pe­ri­o­de.

Tid­li­ge­re vi­ce­præ­si­dent for FI­FA Ja­ck War­ner er an­kla­get for be­stik­kel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.