Kjeld­sen tæt på ny tri­umf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sø­ren Kjeld­sen hen­te­de ny mil­li­onge­vinst. Fo­to: Reu­ters

For en uge si­den vandt Sø­ren Kjeld­sen sin før­ste sejr si­den 2009, da han tri­um­fe­re­de i Irish Open eft er om­spil, og i går blev han num­mer to i Nor­dea Ma­sters i Mal­mø. In­den sid­ste­da­gen lå Sø­ren Kjeld­sen num­mer fem, men dan­ske­ren spil­le­de sig op på an­den­plad­sen med 71 slag på en vej­r­mæs­sigt svær sid­ste run­de. Det brag­te ham på ot­te un­der par sam­men­lagt og ind­brag­te 166.660 eu­ro ( ca. 1,25 mio. kr.).

» Jeg var vir­ke­lig be­slut­tet på at kom­me her og spil­le godt. Men jeg vid­ste ik­ke, hvor­dan re­ak­tio­nen vil­le væ­re eft er sid­ste uge, og jeg var ik­ke sik­ker på, hvor me­get det hav­de tæ­ret på mig, men Alistair ( Mat­he­son, Kjeld­sens cad­die, red.) hjalp mig me­get, og tirs­dag ved frokost­tid blev vi eni­ge om, at nu var det tid til at ven­de til­ba­ge til ar­bej­det, « sag­de Sø­ren Kjeld­sen til eu­ro­pe­an­tour. com.

Sø­ren Kjeld­sen lå eft er før­ste run­de på en be­ske­den delt 61. plads, men dan­ske­ren spil­le­de sig op gen­nem fel­tet med to go­de run­der fre­dag og lør­dag, in­den han i går slut­te­de med en jævn run­de i 71 slag, hvil­ket dog var bed­re end de fl este kon­kur­ren­ter i top­stri­den og nok til an­den­plad­sen.

Den sam­le­de vin­der, sven­ske Alex Noren, var for langt for­an in­den sid­ste­da­gen og vandt tur­ne­rin­gen med en mar­gin på fi re slag.

» Jeg fø­ler egent­lig ik­ke, at jeg har gjort nok. Jeg spil­le­de en me­get so­lid run­de i dag ( i går, red.), men jeg vid­ste, at jeg be­hø­ve­de at le­ve­re no­get spe­ci­elt for at ha­ve en chan­ce. Det kun­ne jeg ik­ke, men alt i alt er jeg trods alt me­get til­freds med må­den, jeg spil­le­de på, « sag­de Sø­ren Kjeld­sen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.