Rusland og Qa­tar ri­si­ke­rer at mi­ste vært­ska­ber­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VM Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk

Eft er pla­nen skal VM i 2018 spil­les i Rusland, mens ør­ken­sta­ten Qa­tar skal væ­re vært for fod­bol­dens stør­ste tur­ne­ring i 2022. Men eft er de to se­ne­ste ugers be­gi­ven­he­der i det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund ( FI­FA), er det ik­ke læn­ge­re sik­kert.

Det si­ger Do­me­ni­co Sca­la, en ita­li­ensk- schweizisk for­ret­nings­mand, der er for­mand for FI­FAs kla­ge­ko­mi­te – det, der vel på dansk kan kal­des et sport­s­ap­pel- ud­valg el­ler et or­dens­ud­valg i fod­bol­dens ver­dens­for­bund.

» Hvis det vi­ser sig, at til­de­lin­ger­ne af VM i Rusland og Qa­tar er ble­vet re­a­li­te­ter på grund af køb­te stem­mer, kan dis­se til­de­lin­ger an­nul­le­res, « si­ger Do­me­ni­co Sca­la til den schweizi­ske søn­dags­a­vis, Son­n­tagsZei­tung. Det skri­ver det bri­ti­ske nyheds­bu­reau Reu­ters.

» Men det skal un­der­stre­ges, at der ik­ke er fun­det så­dan­ne be­vi­ser end­nu, « til­fø­jer Do­me­ni­co Sca­la.

Rusland og Qa­tar har beg­ge ind­til nu næg­tet at ha­ve gjort no­get for­kert, i for­bin­del­se med at de fi k til­delt vært­ska­ber­ne for de to slut­run­der. Fusk med dis­se til­de­lin­ger var ik­ke blandt de an­kla­ger, som det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti ( FBI) i før­ste om­gang off ent­lig­gjor­de, eft er at schweizisk po­li­ti i slut­nin­gen af sid­ste må­ned an­holdt 14 top­folk fra FI­FA. Men det kan alt­så kom­me, hvis FBIs un­der­sø­gel­ser vi­ser, at der er no­get at kom­me eft er.

Over­ve­jer æn­dre­de reg­ler

Tirs­dag an­non­ce­re­de Sepp Blat­ter over­ra­sken­de, at han trak sig som præ­si­dent for FI­FA kun fi re da­ge eft er at væ­re ble­vet gen­valgt for en fj er­de pe­ri­o­de.

Sepp Blat­ter blev ik­ke i før­ste om­gang ar­re­ste­ret, men FBI un­der­sø­ger og­så, om den 79- åri­ge schweizer har væ­ret in­vol­ve­ret i be­stik­kel­se, så­dan som an­kla­ger­ne bl. a. ly­der mod de 14 an­dre FIFA­folk.

Do­me­ni­co Sca­la me­ner, at reg­ler­ne i FI­FA bør æn­dres, så det slet ik­ke er mu­ligt for en præ­si­dent at sid­de i me­re end to el­ler tre fi re- års- pe­ri­o­der.

FI­FA har ik­ke kom­men­te­ret på Do­me­ni­co Sca­las ud­ta­lel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.