Hvor skal du hen, Ke­vin?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to Reu­ters

MED CA­NA­DAS GRAND Prix i aft es star­te­de For­mel 1s ’ sil­ly sea­son’ – hvor sæ­der­ne til den kom­men­de sæ­son skal be­sæt­tes, og hvor ryg­ter­ne i pad­do­ck­en kø­rer næ­sten hur­ti­ge­re end bi­ler­ne på ba­nen. SET MED DAN­SKE øj­ne bli­ver de kom­men­de må­ne­ders kamp om 2016- plad­ser­ne uhy­re ner­vepi­r­ren­de: Hvis Ke­vin Magnus­sen ik­ke fi nder et sæ­de, er od­ds for, at han no­gen­sin­de kom­mer til at kø­re For­mel 1 igen, fru­stre­ren­de rin­ge.

Hos Ke­vin Magnus­sens dream­team McLa­ren- Hon­da har Fer­nan­do Alonso en vandtæt aft ale, mens Jen­son But­ton kan ud­skift es. Men hvis McLa­ren- le­del­sen skal foryn­ge de­res al­dren­de li­ne- up al­le­re­de i 2016, er tea­mets test­kø­rer Stoff el Van­do­or­ne en mindst li­ge så op­lagt mu­lig­hed som dan­ske­ren. Bel­gi­e­ren le­ve­rer i dis­se uger så fan­ta­sti­ske re­sul­ta­ter i GP2- se­ri­en, at selv Magnus­sen si­ger, at Van­do­or­ne skal ha­ve en plads i 2016- fel­tet.

McLa­ren- chef Ron Den­nis har an­ty­det, at han må­ske – og med dan­ske sponso­rers hjælp – kan hjæl­pe Magnus­sen ind i et an­det, min­dre team. Men det gør Den­nis kun, hvis han kan hol­de snor i Magnus­sen og hen­te ham ’ hjem’ til McLa­ren, hvis be­ho­vet en dag op­står. HVIS MAGNUS­SENS LINK til McLa­ren skal op­ret­hol­des, skal det­te an­det team kø­re med Hon­da- mo­to­rer: Kun her har McLa­ren no­get at skul­le ha­ve sagt. Og de øv­ri­ge mo­tor- le­ve­ran­dø­rer i For­mel 1 – Mer­ce­des, Fer­ra­ri og Re­nault – er næp­pe in­ter­es­se­re­de i at de­le de­res hem­me­lig­he­der med en kø­rer, der om et år el­ler se­ne­re kan hen­tes til­ba­ge til McLa­ren og Hon­da.

Og så er Magnus­sens mu­lig­he­der mil­dest talt be­græn­se­de. Al­le de nu­væ­ren­de teams ( og det nye Haas- Fer­ra­ri- hold, der kom­mer med i næ­ste sæ­son, red.) har nem­lig mo­tor­kon­trak­ter med de­res nu­væ­ren­de le­ve­ran­dø­rer for 2016.

Men selv­føl­ge­lig kan et af de min­dre teams kø­be sig ud af de­res aft aler med Mer­ce­des el­ler Fer­ra­ri. Med Hon­da- mo­to­rer­nes nu­væ­ren­de form vil der ik­ke væ­re no­gen sport­s­lig lo­gik i at skift e til ja­pa­ner­ne, men de teams, der kun­ne væ­re re­le­van­te for Magnus­sen, er al­le øko­no­misk pres­se­de. Der­for vil en gra­tis el­ler bil­lig aft ale med Hon­da og en god kø­rer som Magnus­sen ( og Van­do­or­ne?) væ­re til­lok­ken­de. DET HAND­LER OM Sau­ber- Fer­ra­ri, Wil­li­ams- Mer­ce­des, For­ce In­di­aMer­ce­des, og Lo­tus- Mer­ce­des. Sau­ber er så tæt knyt­tet til Fer­ra­ri, at de ik­ke skift er til Hon­da. Wil­li­ams har tid­li­ge­re ar­bej­det sam­men med ja­pa­ner­ne, men skift et i 2014 til Mer­ce­des har eft er alt for man­ge år bragt de tid­li­ge­re man­gedob­bel­te ver­dens­me­stre til­ba­ge på ret kurs, så de fort­sæt­ter med ty­sker­ne.

For­ce In­dia har tid­li­ge­re ar­bej­det tæt sam­men med McLa­ren, da beg­ge teams kør­te med Mer­ce­des­mo­to­rer. Det in­di­ske hold kan må­ske lok­kes over til Hon­da, men er på den an­den si­de Mer­ce­des ´ æld­ste For­mel 1- kun­de, og i al­le til­fæl­de har team­chef Vi­jay Mal­lya net­op ud­talt, at han sat­ser på at fort­sæt­te med si­ne nu­væ­ren­de kørere, Ni­co Hül­ken­berg og Ser­gio Pe­rez.

Til­ba­ge er Lo­tus. Her er man i gang med før­ste sæ­son med Mer­ce­des- mo­to­rer, der har for­bed­ret tea­mets re­sul­ta­ter mar­kant. Men øko­no­mi­en er så stram, at man må­ske kan lok­kes til at hop­pe vi­de­re til Hon­da i 2016. Lo­tus er ik­ke no­get dår­ligt team, men man er afh æn­gig af de cir­ka 250 mil­li­o­ner kro­ner, Pa­stor Mal­do­na­do har med fra si­ne ve­nezu­elan­ske sponso­rer.

Der­for skal der – ud over Hon­da- mo­to­rer­ne – man­ge pen­ge på bor­det, hvis Magnus­sen skal kø­re Lo­tus i 2016. Må­ske en op­ga­ve, Saxo Bank kan hjæl­pe med at løft e? Ban­ken er al­le­re­de sponsor for Lo­tus og må lang­somt be­gyn­de at ind­se, at ’ de­res’ Marco Sø­ren­sen næp­pe kom­mer i For­mel 1, og de har ik­ke læn­ge­re en dansk vin­kel på de­res cy­kela r r a nge­ment . OG - en­de­lig er man­den, der sat­te Lo­tus og Saxo Bank i kon­takt med hin­an­den, den ty­ske sponsorjæ­ger Martin Rei­ss, i dag an­sat hos McLa­ren. BAN­KEN HAR AN­GI­VE­LIGT al­le­re­de få­et en fø­ler fra Magnus­sens team. Her har man i man­ge år haft span­ske San­tan­der som bank- sponsor, men iføl­ge mi­ne op­lys­nin­ger bli­ver den­ne aft ale ik­ke for­læn­get.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Lewis Ha­milt­on ( th.) hav­de po­le po­si­tion og var hur­tigst ude af start­hul­ler­ne i Mon­tre­al. Her­fra så bri­ten sig ik­ke til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.