Fær­re kvin­der bli­ver valgt ind

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Lan­det over fejre­de man fre­dag 100- året for kvin­ders val­gret i Dan­mark.

Men skal man tro book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, så bli­ver ju­bilæ­et ik­ke fejret ved det kom­men­de valg til Fol­ke­tin­get. I hvert fald for­ven­ter book­ma­ke­ren det la­ve­ste an­tal kvin­der i Fol­ke­tin­get si­den 1994 – hvil­ket vil væ­re 66 el­ler fær­re kvin­der af de i alt 179 med­lem­mer af Fol­ke­tin­get.

Så­le­des gi­ver man blot 1,60 på » un­der 66,5 kvin­der i Fol­ke­tin­get « .

» Når vi ser på par­ti­er­nes li­ster og sam­men­hol­der dem med me­nings­må­lin­ger­ne, så teg­ner ud­vik­lin­gen ik­ke godt for Fol­ke­tin­gets køns­for­de­ling, hvis man me­ner den bør af­spej­le for­de­lin­gen i sam­fun­det. Fle­re kvin­de­li­ge pro­fi ler genop­stil­ler ik­ke, og de par­ti­er med man­ge kvin­der på li­sten står til at mi­ste man­da­ter, « si­ger Ton­ni Jensen fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.