2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­mark er pæ­ne fa­vo­rit­ter på Vi­borg Sta­dion i aft enens kamp mod Mon­te­ne­gro, og fa­vo­rit­vær­dig­he­den bør pri­mært bli­ve ind­fri­et grun­det en stærk, de­fen­siv ind­sats. Trods fra­væ­ret af Da­ni­el Ag­ger ser den dan­ske de­fen­siv stærk ud med mas­ser af spil­le­re, som kom­mer fra en fl ot sæ­son i ud­lan­det, mens Mon­te­ne­gro må und­væ­re lands­hold­stop­sco­rer Mirko Vuci­nic. Nok er Ste­van Jo­ve­tic fra Man­che­ster Ci­ty et stort navn, men han har ik­ke spil­let et mi­nut i Pre­mi­er Le­ague si­den marts må­ned. Sats der­for på rent bur til Kasper Sch­mei­chel og co.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.