Løk­ke til­ba­ge i KAMP­FORM

AN­DEN DU­EL BLEV OND

BT - - VOORZIJDE PAGINA - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

DU­EL

De skul­le dis­ku­te­re over­før­sels­ind­kom­ster, ud­læn­din­ge og sund­hed. Men valg­kam­pens an­den du­el min­de­de me­re om san­gen ’ Alt hvad du gør, det kan jeg gø­re bed­re’ fra mu­si­ca­len ’ An­nie get your gun’.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen hav­de ty­de­lig­vis lagt en an­den stra­te­gi end sidst. Den­ne gang gik han hårdt til Hel­le Thor­ning- Sch­midt og an­greb hen­de igen og igen på hen­des tro­vær­dig­hed.

» Det er dig, der er eks­per­ten af os to, når det kom­mer til at love me­get. Jeg er stør­re eks­pert i at hol­de mi­ne løft er, « lød det blandt an­det fra Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Thor­ning holdt dog stand og kald­te til gen­gæld Løk­kes ar­gu­men­ter for ’ fi ffi ge’.

Fi­re spæn­den­de du­el­ler

Søn­dag aft ens du­el mel­lem Hel­le Thor­ning- Sch­midt( S) og Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) var på for­hånd imø­de­set med stor spæn­ding. De to stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter mø­des til i alt fi re du­el­ler i lø­bet af valg­kam­pen. Før­ste gang var på TV2 søn­dag 31. maj, hvor Hel­le Thor­ning- Sch­midt kla­re­de sig bedst. Hun har sam­ti­dig kla­ret sig så godt i me­nings­må­lin­ger­ne, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen har sat sit so­li­de for­spring over styr. Det har gi­vet uro i bag­lan­det, og der­for var for­vent­nin­gen da og­så, at Lars Løk­ke vil­le ta­ge ske­en i den an­den hånd den­ne gang. Og det gjor­de han.

Løk­ke an­greb Thor­ning for løf­te­brud, da han fi k or­det al­ler­før­ste gang.

I du­el­lens før­ste run­de dis­ku­te­re­de de to du­el­lan­ter be­skæft igel­se og over­før­sels­ind­kom­ster. Thor­ning an­greb Løk­kes nul­vækst og afk ræ­ve­de ham svar på, hvor han vil­le skæ­re i de off ent­li­ge ydel­ser for at fi nan­si­e­re si­ne be­bu­de­de skat­te­let­tel­ser. Løk­ke for­søg­te at få de­bat­ten over på ud­læn­din­ge ved at for­kla­re, hvor­for han vil­le fi nde pen­ge­ne på ud­læn­din­ge­om­rå­det. Men de to nå­e­de eft er en læn­ge­re ord­veks­ling trods alt til enig­hed om ik­ke at skæ­re i dag­pen­ge­ne eft er val­get.

» Vil du ind­gå en aft ale med mig om ik­ke at skæ­re i dag­pen­ge­ne, « spurg­te Løk­ke, og det fi k han Thor­nings til­sagn om.

Løgn og sand­hed

Da de gik over til du­el­lens an­det em­ne om ud­læn­din­ge og in­te­gra­tion, vil­le Thor­ning omvendt ger­ne ha­ve Løk­kes til­sagn om at lov­gi­ve mod so­ci­al dum­ping. Det til­sagn fi k hun ik­ke. Til gen­gæld var de­bat­ten ved at lø­be helt af spo­ret fl ere gan­ge.

» Hvis du hol­der op med at ly­ve om min po­li­tik, skal jeg und­la­de at si­ge sandheden om din, « lød det iskoldt fra Løk­ke.

Thor­ning afb rød igen og igen Lars Løk­ke Ras­mus­sen, mens han lag­de an­sig­tet i over­bæ­ren­de fol­der og gen­tog ’ hvis jeg li­ge må ta­le ud’.

DRs sted­fortræ­den­de nyhedschef Na­ja Nielsen hav­de på for­hånd til­ken­de­gi­vet, at stu­di­e­vært Ti­ne Götzs­che vil­le træ­de et skridt til­ba­ge og la­de de to du­el­lan­ter dis­ku­te­re med hin­an­den. Og det gav me­re plads til de to ho­ved­per­so­ner.

Blandt an­det kom de to ud i en læn­ge­re dis­put, da Løk­ke vil­le til- læg­ge Thor­ning an­sva­ret for det sti­gen­de an­tal asylan­sø­ge­re, som kom­mer til Dan­mark. Hun gik skar­pt i ret­te med ham og fast­holdt, at asylan­tal­let vil­le væ­re det sam­me, uan­set hvem der hav­de sid­det i hen­des stol.

I den sid­ste run­de om sund­hed an­kla­ge­de Thor­ning Løk­ke for at vil­le privatisere sy­ge­hu­se­ne. Det­te af­vi­ste han.

Dødt løb

Sam­let set fi k de to me­re tid til de­bat med hin­an­den end ved den før­ste du­el. Til gen­gæld var det en ben­hård du­el på ord, hvor Lars Løk­ke Ras­mus­sen var væ­sent­lig skar­pe­re og me­re kri­tisk end i den før­ste du­el.

Det vil for­ment­lig glæ­de de Ven­stre- væl­ge­re, som har væ­ret no­get fru­stre­re­de over, at par­ti­et er kom­met dår­ligt fra start i valg­kam­pen. Den­ne gang var Løk­ke i off en­si­ven al­le­re­de som op­takt til du­el­len.

I ti­men før du­el­len gik i gang, lan­ce­re­de Ven­stre nem­lig en kampag­ne di­rek­te ret­tet mod Hel­le Thor­ning- Sch­midts tro­vær­dig­hed. Den kø­rer di­rek­te på Thor­nings så­kald­te løft ebrud med tek­sten: ’ Kan du hu­ske sid­ste valg­kamp? Da var hun og­så tem­me­lig skråsik­ker’.

Kort eft er lan­ce­re­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og­så en kampag­ne som op­takt til aft enens du­el med spørgs­må­let: ’ Vil Ven­stre skæ­re i di­ne dag­pen­ge’.

Me­nings­må­lin­ger­ne på Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ters væg­te­de gen­nem­snit vi­ste søn­dag aft en, at de to blok­ke står fuld­kom­men li­ge med 50/ 50. Der re­ste­rer nu 11 da­ge af valg­kam­pen, og næ­ste du­el mel­lem de to fi nder sted på tors­dag 11. ju­ni.

MAN­DAG 8. JU­NI 2015

Ti­ne Götzs­che sty­re­de sla­gets gang, da Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Lars Løk­ke mød­tes i tv- du­el­len i af­tes på DR1. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.