TRONSKIF­TE

I en ny tro­vær­dig­heds­må­ling har V- næst­for­mand Kri­sti­an Jensen vip­pet DF- for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl af før­ste­plad­sen

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

TRO­VÆR­DIG­HED

For før­ste gang læn­ge må Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl vi­ge før­ste­plad­sen som den mest tro­vær­di­ge top­po­li­ti­ker. I en ny tro­vær­dig­heds­må­ling ind­ta­ger Ven­stres næst­for­mand den øver­ste skam­mel i ste­det.

Må­lin­ger­ne, som er la­vet af Gallup for Ber­ling­s­ke, er fo­re­ta­get si­den 2011. Og det er før­ste gang, Kri­sti­an Jensen top­per li­sten.

Selv er han be­æ­ret over før­ste­plad­sen, men han ta­ger det ’ me­get af­slap­pet’, si­ger han til Po­li­ti­ko. dk.

» Jeg ta­ger re­sul­ta­tet med et gran salt, men jeg er selv­føl­ge­lig glad for, at folk vur­de­rer, at jeg er ær­lig i min må­de at væ­re po­li­ti­ker på. Jeg tror, at folk stem­mer ud fra, hvil­ken po­li­tik der bli­ver ført, og der­for er tro­vær­dig­hed for­ment­lig ba­re et ele­ment, der kan bi­dra­ge til det sam­le­de bil­le­de, « si­ger Kri­sti­an Jensen.

Be­ne­ne plan­tet i jysk muld

Det er dog iføl­ge eks­pert i po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion, Bo Breds­gaard Lund, der er di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et MSLGROUP og for­fat­ter til bo­gen ’ Det po­li­ti­ske su­per­brand’, ik­ke over­ra­sken­de, at Kri­sti­an Jensen ind­ta­ger før­ste­plad­sen på grund af hans ’ til­lidsvæk­ken­de fa­con’.

» Kri­sti­ans po­li­ti­ske su­per­brand er i høj grad ka­rak­te­ri­se­ret ved en vis snus­for­nuft ig­hed, li­ge­som han i man­ges øj­ne frem­står som en po­li­ti­ker med be­ne­ne so­lidt plan­tet i den jy­ske muld. Der gaard Lund ’ en tæt ved uover­sti­ge­lig tro­vær­dig­heds­kløft ’.

» De man­ge bi­lags­sa­ger har i den grad slidt på Løk­kes tro­vær­dig­hed. Tal­le­ne er et tegn på, at væl­ger­ne ik­ke skel­ner mel­lem det, man kun­ne kal­de en per­son­lig tro­vær­dig­hed og en po­li­tisk tro­vær­dig­hed. Tvær­ti­mod vur­de­rer væl­ger­ne net­op tro­vær­dig­hed på den sam­men­hæng, der umid­del­bart kan ses mel­lem Løk­kes pri­va­te el­ler per­son­li­ge age­ren og så hans po­li­ti­ske age­ren, « si­ger han til Po­li­ti­ko. dk.

Selv­om Kri­sti­an Jensen er num­mer et i tro­vær­dig­heds­må­lin­gen, scorer han dog næst­fær­re­st po­int, når det kom­mer til ka­ris­ma, som Gallup og­så må­ler på. Her lig­ger Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen i top.

DF- for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl må over­la­de før­ste­plad­sen som den mest tro­vær­di­ge po­li­ti­ker til Vnæst­for­mand Kri­sti­an Jensen.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph og As­b­jørn Sand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.