Se he­le li­sten

BT - - NYHEDER -

Mens Ven­stres næst­for­mand for før­ste gang ind­ta­ger før­ste­plad­sen i en må­ling på tro­vær­dig­hed, ind­ta­ger lan­dets stats­mi­ni­ster en no­get la­ve­re plads på li­sten. Tro­vær­dig­heds­må­lin­gen er ba­se­ret på 1.306 dan­ske­res vur­de­ring af 16 top­po­li­ti­ke­re på 10 for­skel­li­ge spørgs­mål, der af­spej­ler de­res tro­vær­dig­hed og ka­ris­ma. Sva­ret på de 10 spørgs­mål er lagt sam­men til én tro­vær­dig­heds­vur­de­ring, som li­ster de ud­valg­te po­li­ti­ke­re fra top til bund. Tro­vær­dig­heds­må­lin­gen er fo­re­ta­get af TNS Gallup for Ber­ling­s­ke. Tal­le­ne er in­dekstal, hvor den mest tro­vær­di­ge po­li­ti­ker til­de­les vær­di­en 100. Du kan se he­le li­sten her: 1. Kri­sti­an Jensen ( V): 100. 2. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF): 97. 3. Mette Fre­de­rik­sen ( S): 75. 4. Bjar­ne Cory­don ( S): 72. 5. Pia Ol­sen Dyhr ( SF): 65. 6. Sø­ren Pa­pe Poul­sen ( K): 65. 7. So­fi e Car­sten Nielsen ( R): 60. 8. Mor­ten Øster­gaard ( R): 56. 9. Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S): 53. 10. Hen­rik Sass Lar­sen ( S): 51. 11. Uff e El­bæk ( Å): 40. 12. Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen ( Ø): 34. 13. Pia Kjær­s­gaard ( DF): 20. 14. Pe­ter Christensen ( V): 17. 15. Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V): 16. 16. Anders Samuelsen ( LA): 12.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.