Ja, kø­be­sex er mo­der­ne sla­ve­ri

BT - - DEBAT - ÖZLEM CEKIC

Li­ge­stil­lings­ord­fø­rer, SF

MENNESKEKROPPE SKAL IK­KE

sæl­ges og kø­bes som en va­re. Der­for skal vi for­by­de køb af sex, li­ge­som vi for læn­ge si­den af­skaff ede sla­ve­ri­et. Jeg ude­luk­ker ik­ke, at der sid­der nog­le få af egen fri vil­je, der le­ver af prosti­tu­tion, men man­ge af kvin­der­ne har det rig­tig svært. Man­ge har en li­del­se, et mis­brug el­ler har haft en svær barn­dom. Men et for­bud kan og skal sam­ti­dig ik­ke stå ale­ne, for det kræ­ver selv­føl­ge­lig og­så nye so­ci­a­le til­tag – for ek­sem­pel go­de exit- pro­gram­mer, psy­ko­log­hjælp og frit lej­de hos Skat, så de kan be­gyn­de på en frisk.

gør det let­te­re for kvin­de­hand­ler­ne at få kvin­der­ne her­op. Man­ge af dem le­ver un­der sla­ve­lig­ne­de for­hold, hvor de skal væ­re sam­men med 15- 25 mænd om da­gen. Og langt de fl este pen­ge går til bag­mæn­de­ne. Vi må sen­de et sig­nal om, at det her vil vi ik­ke ac­cep­te­re. Vi har tid­li­ge­re fo­re­slå­et at fort­sæt­te exit- prosti­tu­tions­pro­gram­mer­ne, men den bor­ger­li­ge fl øj har af­vist – så jeg for­står

VO­RES MANG­LEN­DE FOR­BUD

ik­ke, hvad de vil. Pas­si­vi­te­ten er en stil­tien­de ac­cept af, at de her men­ne­sker bli­ver end­nu me­re øde­lagt, end de er i for­vej­en.

vi­ser, at der kom­mer fær­re prosti­tu­e­re­de, at vol­den ik­ke sti­ger, li­ge­som det æn­drer de un­ges syn på prosti­tu­tion. For­bud­det ska­ber der­for og­så en hold­nings­æn­dring. SF vil som det ene­ste par­ti rej­se de­bat­ten og stil­le for­slag om et for­bud. Li­ge­som vi og­så vil ar­bej­de for, at un­ge hel­ler ik­ke skal sæl­ge de­res krop for en mo­bil­te­le­fon. Vi vil in­si­ste­re på den­ne de­bat.

ER­FA­RIN­GER­NE FRA NOR­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.