Nej, for­bud ska­der prosti­tu­e­re­de

BT - - DEBAT - FAT­MA ØKTEM

Li­ge­stil­lings­ord­fø­rer, Ven­stre

for­kert at kri­mi­na­li­se­re kun­den. Det er sym­bol­po­li­tik, der hand­ler om, at vi ik­ke vil se på no­get, vi ik­ke bry­der os om. Det gør kvin­der­ne på ga­der­ne me­re ut­ryg­ge. Man­ge af dem, der ty­pisk er på ga­den, har oft e en pri­mær år­sag til, at de er prosti­tu­e­re­de. Det kan væ­re gæld, stof­mis­brug osv. Dem smi­der man i ste­det ind i bag­går­de, i bi­ler og un­der kum­mer­li­ge for­hold ved at kri­mi­na­li­se­re se­x­køb i ste­det for, at de kan la­ve aft aler­ne med

DET ER FULD­STÆN­DIG

de­res kun­der på ga­den, hvor de er i stør­re sik­ker­hed. Det for­rin­ger kvin­der­nes vil­kår. Vi skal i ste­det gø­re det nem­me­re for de kvin­der, der øn­sker at kom­me ud af prosti­tu­tion.

gan­ge talt med prosti­tu­e­re­de på ga­den og be­søgt fl ere or­ga­ni­sa­tio­ner. De er al­le imod et for­bud mod kø­be­sex, som vil gø­re vil­kå­re­ne og sik­ker­he­den for de sva­ge­ste prosti­tu­e­re­de på ga­den dår­li­ge­re. I Nor­ge har man for­søgt sig med så­dan et for­bud, og der for­svandt de prosti­tu­e­re­des til­lid til myn­dig­he­der­ne, selv­om det ik­ke var

JEG HAR FLE­RE

dem, men kun­der­ne, der gjor­de no­get kri­mi­nelt. De tur­de ik­ke an­mel­de vol­de­li­ge el­ler upas­sen­de kun­der, for­di de selv med­vir­ke­de til no­get kri­mi­nelt.

hu­ske, at ik­ke al­le prosti­tu­e­re­de er mod prosti­tu­tion. Nog­le har selv valgt det. SF øn­sker at ad­færds­re­gu­le­re dan­sker­ne og be­stem­me, hvad der er rig­tigt og for­kert. Men i ste­det for at for­by­de se­x­køb bur­de vi fo­ku­se­re på de re­el­le pro­ble­mer: Hvor­dan vi f. eks. får prosti­tu­e­re­de ud af mis­brug, hvis det er år­sa­gen til, at de er prosti­tu­e­re­de.

VI SKAL OG­SÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.