Så tag dog dit liv al­vor­ligt, mand!

ME­NER

BT - - DEBAT -

Dan­ske mænd le­ver tre­fem år kor­te­re end dan­ske kvin­der. Stort set al­le de sto­re, al­vor­li­ge syg­dom­me ram­mer mænd hyp­pi­ge­re end kvin­der. Kræft , di­a­be­tes, luft svejs­li­del­ser og hjer­te- kar­syg­dom­me. Kræft kræ­ver of­te­re mænds liv end kvin­ders. Det vur­de­res, at 2.000 man­de­liv kun­ne red­des hvert år, hvis mæn­de­ne tog symp­to­mer­ne på et skran­ten­de hel­bred al­vor­ligt. DET ER BAR­SKE bud­ska­ber, der bli­ver lagt frem af Forum for Mænds Sund­hed, som i den­ne uge sæt­ter fo­kus på ulig­he­den i sund­hed mel­lem køn­ne­ne. Det skal væ­re slut med, at mænd dør før tid, ly­der bud­ska­bet fra for­ske­re og be­hand­le­re bag kampag­nen. For­nuft ig ta­le? Ab­so­lut. Men der er lang vej til må­let, for mænd er ik­ke sær­lig go­de til at re­a­ge­re på de tegn, som krop­pen sen­der om, at de må­ske kun­ne væ­re sy­ge. Må­ske mær­ker de ik­ke rig­tig symp­to­mer­ne. Og hvis de gør, hå­ber de må­ske, at det ba­re går over af sig selv. Hvis de er hel­di­ge, sør­ger ko­nen el­ler kæ­re­sten for, at de kom­mer til læ­ge.

Mænd, der el­lers sag­tens kan fi nde ud af be­stil­le bil­let­ter til en fod­bold­kamp et år i for­vej­en, kan slet ik­ke mag­te at rin­ge til læ­gen for at få en tid om et par da­ge. I ste­det skub­ber de de­res be­kym­rin­ger til si­de og ri­si­ke­rer der­med, at syg­dom­men ud­vik­ler sig. Der er brug for, at sund­heds­væ­se­net kom­mer mæn­de­ne me­re i mø­de. Om det så skal væ­re på job­bet, på sta­dion, gen­brugs­plad­sen el­ler i byg­ge­mar­ke­det, og der er brug for, at mæn­de­ne ta­ger de­res liv al­vor­ligt. Det er ik­ke py­l­ret at be­kym­re sig om sit hel­bred. Det er at ud­vi­se an­svar. For sig selv og for si­ne nær­me­ste.

I dis­se da­ge ud­vi­ser po­li­ti­ke­re i valg­kamp sund­heds­væ­se­net stor op­mærk­som­hed. Pa­tien­tens be­hov skal i cen­trum, ly­der fra bå­de rø­de og blå. Lad det ske i prak­sis. Og på sta­dion om nød­ven­digt. Her skal mæn­de­ne nok duk­ke op. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.