Hvem be­gik den stør­ste bom­mert i søn­da­gens tv- du­el mel­lem Løk­ke og Thor­ning?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11: 04 HÅ­BER LØK­KE STRAF­FES På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12: 11 BT MIS­FOR­STÅR PO­IN­TEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12: 02 LI­GE GO­DE OM DET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12: 56 HVAD ER AL­TER­NA­TI­VET? På fa­ce­book. com/ ditbt k

Thor­ning: Afb rød Løk­ke 27

gan­ge

Løk­ke:

» Der er rig­tig man­ge ting du ik­ke for­står, « til HTS

2.677 stem­mer på bt. dk

HUN FOR­STÅR JO IK­KE...

René Wil­helm

Der er me­get, hun ik­ke for­står. Blandt an­det at hol­de sin mund, når an­dre ta­ler.

Klaus Kel­ler­mann Bal­le

Jeg hå­ber, de kvin­de­li­ge væl­ge­re vil straff e Lars Løk­ke for den­ne be­mærk­ning. Den vi­ser ty­de­ligt, hvor nedladende og ar­ro­gant han er over­for kvin­der i 100- året for kvin­der­nes val­gret.

Tina Pe­ter­sen

Jeg sy­nes, BT har gjort kom­men­ta­ren til no­get, den ik­ke er. Det er po­li­tik, der bli­ver dis­ku­te­ret, og der er be­stemt man­ge ting, som Hel­le ik­ke for­står mht. po­li­tik. Som kvin­de fø­ler jeg mig ik­ke ned­gjort af Lars’ ud­ta­lel­se. Man­den har jo eft er min me­ning ret i det, han si­ger.

Eva Pe­ter­sen

Hun får da ba­re af sam­me skuff e, som hun gi­ver.

Sus­an­ne Skov

Når der er så me­get, hun ik­ke for­står, og hun selv he­le ti­den po­in­te­r­er, at hun ik­ke for­står, skul­le han så la­de væ­re med at si­ge det, ba­re for­di hun er kvin­de?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.