Let­tel­se i Venst

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

EVA­LU­E­RING

Par­ti­for­man­dens hardco­re at­ti­tu­de i søn­da­gens du­el med Hel­le Thor­ning- Sch­midt på DR1, har igen tændt det hå­be­ful­de lys blandt fl ere Ven­strepo­li­ti­ke­re.

» Jeg var rig­tig glad for den du­el. Nu ser vi den gam­le po­li­ti­ske Løk­ke igen. Den Løk­ke, som de fl este er eni­ge om er en gud­benå­det dyg­tig po­li­ti­ker. Og det er det, han skal må­les på, « si­ger Ven­stres fol­ke­tings­med­lem Bir­git­te Jo­sef­sen, der ik­ke selv genop­stil­ler den­ne gang.

Hun fø­ler sig nu over­be­vist om, at Løk­ke nok skal hi­ve valgsej­ren i hus, hvis han ba­re fø­rer en se­ri­øs valg­kamp og for­tæl­ler væl­ger­ne, hvad han vil. Et an­det højt pro­fi le­ret med­lem af Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe for­tæl­ler til bag­grund, at let­tel­sen over Løk­kes per­for­man­ce har bredt sig langt ind i Ven­stre.

Stem­nin­gen vend­te

» Stem­nin­gen vend­te li­ge præ­cis un­der den du­el. Nu ser vi Løk­ke, når han er bedst. Han har lagt fl øjls­hand­sker­ne og blev en­de­lig off en­siv. Den stra­te­gi vil nu fort­sæt­te re­sten af valg­kam­pen, « si­ger fol­ke­tings­med­lem­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.