FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ge­ne­ral­se­kre­tær ta­ler par­ti­le­der­ne ik­ke om det sam­me. På den må­de får de beg­ge ret. Stats­mi­ni­ste­ren ta­ler om ad­gan­gen til Dan­mark, og det er rig­tigt, at den er ble­vet stram­me­re. » Det er på det punkt, at man kan si­ge, at re­ge­rin­gen har stå­et for en stram­ning af asyl­reg­ler­ne, « si­ger An­dreas Kamm fra Dansk Flygt­nin­ge­hjælp iføl­ge Jyl­lands- Po­sten. Helt kon­kret be­står asyl­stram­nin­gen af en ny ka­te­go­ri el­ler ‘ kas­se’, som fl ygt­nin­ge, der ik­ke bli­ver per­son­ligt for­fulgt, kan kom­me i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.