M TALKRIGEN ’’

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk Lars Løk­ke Ras­mus­sen Fo­to: Keld Navn­toft Lars Løk­ke Ras­mus­sen Lars Løk­ke Ras­mus­sen

TALKRIG

TIRS­DAG 9. JU­NI 2015

Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) blev be­skyldt for at afb ry­de, mens Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) kom uhel­digt af sted med sin be­mærk­ning om, at ‘ der er rig­tig man­ge ting, du ik­ke for­står’.

Kam­pen om nøg­ler­ne til Stats­mi­ni­ste­ri­et er hård, og to­nen i valg­kam­pen blev stram­met un­der søn­da­gens de­bat. Her dy­ste­de rød og blå bloks le­de­re på po­li­ti­ske ar­gu­men­ter for åben skærm.

Du­el­len mel­lem de to par­ti­le­de­re var og­så spæk­ket med tal, på­stan­de og be­reg­nin­ger, der føg igen­nem tv­stu­di­et. Tirs­dag er be­skyd­nin­gen sta­dig i fuld gang mel­lem rød og blå lejr, der på skift be­skyl­der hin­an­den for at ly­ve og ‘ fi fl e’ med tal­le­ne.

Der fø­res en po­li­tik i Dan­mark der gør, at Dan­mark blandt EU- lan­de nu er num­mer 5 på li­sten over dem, der til­træk­ker fl est asylan­sø­ge­re

Fyl­der me­get i valg­kam­pen

Et af de em­ner, der fi k klart mest ta­le­tid un­der søn­da­gens de­bat, var spørgs­må­let om fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re. Me­get ty­der på, at om­rå­det bli­ver af­gø­ren­de for den sid­ste del af valg­kam­pen.

BT har her på si­den sam­let en ræk­ke af de cen­tra­le sæt­nin­ger fra de­bat­ten og holdt dem op mod de rå fak­ta. Det er - stort set - rig­tigt. DR’s De­tek­tor har tid­li­ge­re i valg­kam­pen fak­tatjek­ket den på­stand, og det kor­te svar er, at der er no­get om snak­ken. Iføl­ge Eu­ro­stat lig­ger Dan­mark på en delt sjet­te­plads med Nor­ge, mens vi iføl­ge FNs tal er num­mer syv på li­sten, når det gæl­der an­tal­let af asylan­sø­ge­re. Ser man på, hvor man­ge af fl ygt­nin­ge­ne der rent fak­tisk får en form for op­hold­stil­la­del­se, er Dan­mark num­mer seks. For­kla­rin­gen til det­te skal dog fi ndes blandt de enor­me fl ygt­nin­ge­strøm­me, der ram­mer Eu­ro­pa i dis­se ti­der. Ser man på Eu­ro­stats kur­ve for til­strøm­nin­gen af fl ygt­nin­ge til Eu­ro­pa, er kur­ven for Dan­mark stort set iden­tisk. Lars Løk­ke har ret, men på en blo­dig bag­grund. I 2009, 2010 og 2011 søg­te 162 so­ma­li­e­re om asyl i Dan­mark. I 2012 steg tal­let til 188, mens der i 2013 og 2014 kom 1.381 asylan­sø­ge­re her­til fra So­ma­lia, op­ly­ser Dan­marks Sta­ti­stik. Men: Det er næp­pe Hel­le Thor­ning- Sch­midts skyld. På no­gen­lun­de sam­me tids­punkt ram­te det, man i sin tid kald­te ‘ ver­dens vær­ste hu­ma­ni­tæ­re kri­se’ i So­ma­lia. En fryg­te­lig kom­bi­na­tion af hunger­s­nød samt de is­la­mi­sti­ske al- sha­baab op­rø­re­res hær­gen send­te 1,4 mil­li­on men­ne­sker på fl ugt. Nog­le af dem fandt og­så vej til Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.