Tres bag­land

BT - - NYHEDER -

Han for­kla­rer og­så, at par­ti­o­r­ga­ni­sa­tio­nen fort­sat vil kø­re hårdt frem på so­ci­a­le me­di­er, og vi kan og­så for­ven­te fl ere ud­spil fra Ven­stre.

’ Asylan­sø­ge­re får lom­me­pen­ge’

Men træ­er­ne vok­ser ik­ke ind i him­len. Der er fort­sat kri­ti­ske rø­ster i par­ti­et, som end­nu ik­ke er over­be­vi­ste om, at Løk­ke kan fø­re Ven­stre til sejr i valg­kam­pen.

» Stra­te­gi­en lyk­ke­des jo kun del­vist. Lars stod sta­dig in­di­mel­lem og glo­e­de som en, der hav­de få­et va­li­um. Pro­ble­met er, at han ik­ke har no­get kon­kret at by­de ind med. Jeg bry­der mig ik­ke om, at han de­ci­de- ret står og ly­ver om, at en fl ygt­nin­ge­fa­mi­lie har få­et 10.000 kr. me­re un­der Thor­ning. Det er jo ik­ke rig­tigt, « si­ger et an­det fol­ke­tings­med­lem, der og­så be­tin­ger sig ano­ny­mi­tet af hen­syn til valg­kam­pen.

Men Ven­stres Eyvind Ves­sel­bo genop­stil­ler ik­ke ved val­get, og han de­ler fru­stra­tio­nen over, at fl ygt­nin­ge­de­bat­ten kør­te af spo­ret i søn­da­gens du­el.

» Lad os dis­ku­te­re ud fra fak­ta. Asylan­sø­ge­re får ik­ke kon­tant­hjælp, De får lom­me­pen­ge. De fi k hel­ler ik­ke start­hjælp, da den fand­tes. Asyl­fa­mi­li­er har der­for ik­ke få­et 10.000 kr. me­re om må­ne­den i ydel­se, « si­ger Ves­sel­bo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.