VALG 2015 Valg­kamp dag 13

BT - - NYHEDER - Anders Svend­sen ansv@ ber­ling­s­ke. dk

TIRS­DAG 9. JU­NI 2015

VALG- STA­TUS

Sto­re træk- i- land- dag.

Det er den kor­te op­sum­me­ring af gårs­da­gens valg­kamp.

Først var det Ven­stres fol­ke­tings­med­lem Thomas Da­ni­el­sen, der måt­te gå bod­s­gang. Un­der den sto­re tv- du­el søn­dag aft en mel­lem Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) og Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) skrev han en op­da­te­ring på det so­ci­a­le me­die Twit­ter om Thor­ning.

’ Fol­kets pan­de­ryn­ker kan ik­ke fj er­nes med bo­tox’

Den slags går ik­ke og bå­de Lars Løk­ke og næst­for­mand Kri­sti­an Jensen tog af­stand fra kom­men­ta­ren, som Da­ni­el­sen måt­te be­kla­ge.

Selv­føl­ge­lig vin­der vi

Se­ne­re på da­gen var det så So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes grup­pe­for­mand Leif La­hn Jensen, der var lidt for kæk, da han tal­te med Po­li­ti­ko. dk.

» Selv­føl­ge­lig vin­der vi val­get. Det har jeg al­drig væ­ret i tvivl om. Vi kan ik­ke an­det nu. Vi har ik­ke de bed­ste mod­stan­de­re, så vi kan ik­ke an­det end at vin­de, « sag­de han.

Det led­te tan­ker­ne hen på den hi­sto­ri­ske forside fra Ek­stra Bla­det i 1998. Her ud­kom avi­sen med en forside, hvor Ven­stres for­mand Uff e El­le­mann- Jensen var ci­te­ret for, at ’ Den er hjem­me’. Så­dan gik det ik­ke, Poul Nyrup Ras­mus­sen vandt et me­get tæt valg, og ana­ly­ti­ke­re pe­ge­de på, at El­le­manns hov­mod var med til fl yt­te af­gø­ren­de stem­mer.

Leif La­hn Jensen trak der­for og­så i land og tal­te plud­se­lig om, at in­tet var af­gjort.

Loft over kon­tant­hjælp

De Kon­ser­va­ti­ve, som be­fi nder sig i en hi­sto­risk væl­ger­kri­se, for­må­e­de for en gangs skyld at få sat en dags­or­den. Par­ti­et fo­re­slog, at der skal væ­re mindst 3.000 kr. i for­skel på ind­kom­sten hver må­ned mel­lem kon­tant­hjælp og job.

En stør­re for­skel mel­lem at væ­re på over­før­sels­ind­komst og at ha­ve et job er og­så en mær­kesag for Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Han vil ba­re fort­sat ik­ke si­ge kon­kret, hvor­dan det skal ske. Han sag­de dog i går, at det ’ kun­ne væ­re dej­ligt’, hvis for­skel­len kun­ne bli­ver så stor, som De Kon­ser­va­ti­ve øn­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.