Lam­met ef­ter kni­vover­fald

42- årig so­ma­li­er kræ­ves ud­vist for an­den gang ef­ter kniv- vold mod lil­le søn og eks­kæ­re­ste

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

OVER­FALD

En lil­le dreng vil re­sten af li­vet ha­ve et me­get hånd­gri­be­ligt min­de om sin fars tem­pe­ra­ment og vre­de.

11. au­gust sid­ste år blev den den­gang 16 må­ne­der gam­le dreng sam­men med sin mor over­fal­det med en ur­tek­niv af sin far på åben ga­de på Tornsan­ger­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter.

Søn­nen blev hjer­neska­det og del­vist lam­met ved kni­vover­fal­det, og hans mor er og­så ble­vet så svært han­di­cap­pet af blandt an­det lam­mel­ser i den ene si­de af krop­pen, at hun i går måt­te tril­les ind i Ret­ten på Fre­de­riks­berg i en kø­re­stol for at vid­ne.

Den 34- åri­ge mor er i dag af­hæn­gig af 24 ti­mers hjælp for at pas­se sig selv og sin han­di­cap­pe­de søn.

» Jeg er så på­vir­ket af po­st­trau­ma­tisk stress, at jeg for ny­lig er knæk­ket sam­men. Jeg kan ik­ke be­væ­ge mig ud. Jeg kan ik­ke ha­ve, at folk går bag ved mig. Jeg fun­ge­rer ba­re ik­ke, « for­kla­re­de hun med gråd i stem­men fra vid­nes­kran­ken.

På tå­lt op­hold i Dan­mark

Den 42- åri­ge ger­nings­mand er so­ma­lisk asylan­sø­ger og var på ger­nings­tids­punk­tet i Dan­mark på tå­lt op­hold, ef­ter at han én gang var ble­vet dømt til ud­vis­ning på grund af kri­mi­na­li­tet. Den­ne gang er han sig­tet for dob­belt drabs­for­søg, og an­kla­ge­ren vil kræ­ve en for­va­rings­dom samt ef­ter­føl­gen­de en ny ud­vis­ning.

Man­den var un­der kniv­stik­ke­ri­et på­vir­ket af bå­de hash og ko­kain, og hæv­der, at han ik­ke kan hu­ske no­get om sel­ve over­fal­det. Der­for næg­ter han sig skyl­dig i til­ta­len.

» Jeg var ik­ke til ste­de i min hjer­ne, « har han sagt un­der sin men­ta­lun­der­sø­gel­se i for­bin­del­se med sa­gen.

Straks ef­ter kniv­stik­ke­ri­et på åben ga­de blev han over­man­det af til­fæl­di­ge for­bi­pas­se­ren­de og holdt fast, ind­til po­li­ti­et nå­e­de frem.

Få uger før kniv­stik­ke­ri­et hav­de kvin­den brudt for­bin­del­sen med sit barns far, ef­ter at han hav­de slå­et hen­de. Det skyld­tes, at han kl. tre om nat­ten var mødt op på hen­des bopæl og hav­de råbt ind ad brevs­præk­ken, ind­til hun luk­ke­de op. Her­ef­ter gik han ind og rev dy­nen af den soven­de søn for at se, om der lå en an­den mand ved si­den af mo­de­ren. Det gjor­de der ik­ke, men al­li­ge­vel end­te han med at slå hen­de.

TIRS­DAG 9. JU­NI 2015

11. au­gust sid­ste år blev den den­gang 16 må­ne­der gam­le dreng sam­men med sin mor over­fal­det med en ur­tek­niv af sin far på åben ga­de på Tornsan­ger­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter.

Fo­to: Mat­hi­as Øgen­dal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.