STEG­TE KAR­TO­F­LER KAN GI­VE KRÆFT EU’s eks­per­ter ad­va­rer nu om far­ligt stof, der kan gi­ve kræft

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

EN VARM KAR­TOF­FEL

Vi el­sker kar­to­f­ler i Dan­mark og spi­ser dem i stor stil. Men var­mer man dem for me­get, kan der med vo­res ynd­lings­grønt­sag føl­ge et far­ligt stof, der kan gi­ve dig kræft.

Det vi­ser nyt stu­die fra EUs fø­de­va­resik­ker­hed­s­eks­per­ter EFSA.

Det kræft­frem­kal­den­de stof hed­der akry­la­mid og op­står, når fø­de­va­rer ri­ge på kul­hy­dra­ter – som kar­to­f­ler – bli­ver var­met ved for høj tem­pe­ra­tur el­ler for læn­ge.

Når fø­de­va­ren ste­ges, ba­ges, gril­les el­ler fri­te­res ved me­re end 120 gra­der, dan­nes stof­fet i over­fla­den, der var­mes. Og ind­hol­det af akry­la­mid i ma­den bli­ver kun hø­je­re, jo hø­je­re var­men er, og jo læn­ge­re tid ma­den ud­sæt­tes for den.

Iføl­ge se­ni­o­r­for­sker Kit Gran­by fra DTU skal man først og frem­mest bru­ge si­ne øj­ne for at be­skyt­te sig mod det kræft­frem­kal­den­de stof.

» Man skal hu­ske på, at man ik­ke skal spi­se det me­get mør­ke. Om det så er toast, po­m­frit­ter el­ler ri­ste­de kar­to­f­ler, er teg­ne­ne de sam­me. Det skal helst væ­re gyl­dent og ik­ke for mørkt, « si­ger hun.

» Brank­nin­gen er med til at gi­ve den go­de smag og duft, men dan­ner og­så de her stof­fer, som er uhen­sigts­mæs­si­ge. Og ind­hol­det af dem sti­ger, jo mør­ke­re det bli­ver, « si­ger Kit Gran­by.

Og­så i kaf­fe

Rap­por­ten fra EFSA byg­ger på dy­re­for­søg, der ind­til vi­de­re har vist et klart møn­ster, der pe­ger på, at akry­la­mid bå­de ska­der dna og for­år­sa­ger kræft. Det be­kræf­ter der­med tid­li­ge­re for­søg, som blandt an­det dan­ske Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet ( DTU) har la­vet.

Det an­slås, at 36 pro­cent af den gen­nem­snit­li­ge dan­skers akry­la­mid- ind­tag kom­mer fra kar­to­f­ler, mens 30 pro­cent kom­mer fra kaf­fe.

Det var og­så akry­la­mid, der for nog­le år si­den før­te til ad­vars­ler mod at spi­se me­get ri­stet brød, da stof­fet dan­nes i rist­nin­gen.

End­nu er der in­tet klart svar på, hvor far­ligt akry­la­mid er for men­ne­sker, men da for­søg med bå­de mus og rot­ter har ud­mønt­et sig i kræft hos gna­ver­ne, an­ta­ger man, at stof­fet kan ha­ve sam­me på­virk­ning på men­ne­sker.

» Det er et stof, der for­ment­lig er kræft­frem­kal­den­de hos men­ne­sker, og det er så­le­des et uøn­sket stof i vo­res fø­de­va­rer, « si­ger se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Pel­le Thon­ning Ole­sen fra DTU og fort­sæt­ter:

» Vi og EFSA vur­de­rer, at der er en sund­heds­mæs­sig ri­si­ko, og så er det op til po­li­ti­ker­ne, om de vil for­sø­ge at bed­re si­tu­a­tio­nen. «

Da for­sø­ge­ne hidtil kun er ud­ført på dyr, ved man ik­ke, hvil­ke kræft­for­mer akry­la­mid kan le­de til.

» Dy­re­for­sø­ge­ne har vist, at rot­ter og mus får kræft i for­skel­li­ge for­mer for væv, og da stof­fet hur­tigt trans­por­te­rer sig rundt i krop­pen, vil det prin­ci­pi­elt kun­ne le­de til al­le mu­li­ge for­mer for kræft, « si­ger Pel­le Thon­ning Ole­sen. Læg de ud­skår­ne kar­to­f­ler i vand, in­den de til­be­re­des. Cir­ka 20 mi­nut­ter i vand skul­le fjer­ne nog­le af de stof­fer, der el­lers vil­le bli­ve om­dan­net til akry­la­mid un­der op­varm­ning. Hvis du fri­tu­re­s­te­ger kar­to­f­ler, så for­søg at hol­de tem­pe­ra­tu­ren un­der 175 gra­der. Der­med und­går du, at der dan­nes akry­la­mid. Kog kar­to­f­ler­ne i ste­det. Ved kog­ning kom­mer tem­pe­ra­tu­ren ik­ke højt nok op til, at akry­la­mid dan­nes, og det er så­le­des ri­si­kof­rit. Op­be­var ik­ke kar­to­f­ler­ne for køligt. Lig­ger de i min­dre end seks gra­der, fri­gø­res suk­ker­stof­fer, der kan om­dan­nes til akry­la­mid ved op­varm­ning. Lad væ­re med at var­me­be­hand­le kar­to­f­ler­ne så hårdt, at de bli­ver mør­ke­re end gyld­ne.

Sprø­de, bru­ne kar­to­f­ler er lækre og går per­fekt til som­me­rens gril­l­mad. Men pas­ser man ik­ke på, kan de dan­ne et far­ligt, kræft­frem­kal­den­de stof. Fo­to: Mi­cha­el Bo­t­ha­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.