Seks pro­cent kø­rer sprit

Un­der­sø­gel­se vi­ser, at man­ge kø­rer bil, selv­om de har druk­ket

BT - - NYHEDER -

KRO­NER HAR 26 KOM­MU­NER SI­DEN 2010 BRUGT PÅ AT SEN­DE 59 UN­GE PÅ SKIBSPROJEKTER I CA­RI­BI­EN.

KAMPAG­NE

Man­ge ken­der sik­kert fø­lel­sen. Fe­sten er ved at dø ud, træt­he­den er ved at over­ta­ge, og du vil ger­ne hur­tigt hjem. Du sy­nes egent­lig ik­ke, at du har druk­ket sær­lig me­get og tæn­ker der­for, at du fi nt kan kø­re hjem i seng.

I for­bin­del­se med en kampag­ne mod sprit­kør­sel er 4.300 dan­ske bi­li­ster ble­vet spurgt, om de har sat sig bag rat­tet med al­ko­hol i blo­det. Seks pro­cent si­ger ja, og det er alt for man­ge, un­der­stre­ger pres­se­chef Sø­ren Ør­sted Pe­der­sen fra Rå­det for Sik­ker Tra­fi k.

» Vi ved, at man­ge af dem, der bli­ver ta­get for sprit­kør­sel, fak­tisk slet ik­ke var klar over, at de hav­de få­et for me­get at drik­ke. Så den her kampag­ne skal væ­re med til at gø­re folk op­mærk­som­me på det, « si­ger han.

» Fra tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser ved vi, at man­ge bi­li­ster har svært ved at be­reg­ne, hvor høj de­res pro­mil­le i vir­ke­lig­he­den er. De sid­der og sju­s­ser sig frem til, at de nok ik­ke har få­et for me­get, men vi vil si­ge til folk, at hvis de er i tvivl, så skal de slet ik­ke ta­ge bi­len, « si­ger Sø­ren Ør­sted Pe­der­sen.

Kampag­nen ’ Klar til et pust?’ er al­le­re­de i fuld gang, og he­le som­me­ren vil po­li­ti­et stå langs de dan­ske ve­je for at ud­fø­re sprit­kon­trol­ler.

» Eft er en kampag­ne er der som re­gel fl ere bi­li­ster, der si­ger, at de er ble­vet me­re op­mærk­som­me på pro­ble­met, og at de har æn­dret ad­færd. Så kampag­ner­ne kan min­de os om no­get, som vi må­ske godt ved, men som vi har brug for at bli­ve min­det om, « si­ger Sø­ren Ør­sted Pe­der­sen, der for­tæl­ler, at hold­nin­gen til sprit- kør­sel ge­ne­relt har æn­dret sig me­get igen­nem åre­ne.

Bland dig og stop det

» Kampag­ner kan bå­de ryk­ke hold­ning og ad­færd. Og hvis der så sta­dig er nog­le, der kø­rer med ho­ve­d­et un­der ar­men og er uden for pæ­da­go­gisk ræk­ke­vid­de, så må po­li­ti­et sæt­te ind, « si­ger pres­se­che­fen.

Ud­over at min­de bi­li­ster­ne om at la­de bi­len stå, når de har tømt rød­vins­glas­set, så sig­ter ’ Klar til et pust?’ og­så eft er at få folk til at hu­ske at blan­de sig, når be­dug­ge­de fest­del­ta­ge­re står og fed­ter med bil­nøg­ler­ne.

SPRIT­KØR­SEL Har du in­den for det se­ne­ste år kørt bil, selv om du må­ske har druk­ket me­re end det til­lad­te? Born­holm: ....................................................................................................................... 6 % Fyn: ............................................................................................................................... ..... 6 % Kø­ben­havn: .................................................................................................................. 4 % Kø­ben­havns Ve­s­tegn:.......................................................................................... 7 % Midt- og Ve­stjyl­land: ............................................................................................. 6 % Midt og Vestsjæl­land: .......................................................................................... 7 % Syd- og Søn­derjyl­land: ......................................................................................... 6 % Sydsjæl­land og Lol­land- Fal­ster: ................................................................... 7 % Sy­dø­stjyl­land: ............................................................................................................. 5 % Østjyl­land: ..................................................................................................................... 7 % Nord­jyl­land: .................................................................................................................. 6 % Nord­s­jæl­land: ............................................................................................................. 6 % Lands­gen­nem­snit: ................................................................................................. 6 %

» Vi ved, at hvis folk blan­der sig el­ler li­ge gør op­mærk­som på det, så tæn­ker de, der står med bil­nøg­ler­ne, sig om en ek­stra gang, « si­ger Sø­ren Ør­sted Pe­der­sen.

» Husk at spør­ge, hvem der kø­rer hjem, og til­byd så den per­son no­get an­det at drik­ke i lø­bet af fe­sten. Husk at si­ge no­get, hvis en gæst, der har druk­ket, fi nder bil­nøg­ler­ne frem. Ring eft er en taxi til dem el­ler til­byd over­nat­ning, « si­ger pres­se­che­fen. Rå­det for Sik­ker Tra­fi k , kom­mu­ner­ne og TrygFon­den står bag kampag­nen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.