Jonas gav 15.000 til Dy­re­vær­net

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk

DYREVEN

15.085 kro­ner. Så man­ge pen­ge har den blot ot­te år gam­le dyreven Jonas Guld­ham­mer Sø­ren­sen sam­let ind til Dy­re­vær­net.

Man­dag har han væ­ret i Rø­d­ov­re med si­ne for­æl­dre, hvor han har over­rakt pen­ge­ne til Dy­re­vær­net og få­et en rund­vis­ning.

» Det var en helt fan­ta­stisk op­le­vel­se for ham. Han fi k lov til at se det he­le, hil­se på dy­re­ne og mø­de per­so­na­let, « for­tæl­ler Jonas Guld­ham­mer Sø­ren­sens mor Be­tin­na Guld­ham­mer Sø­ren­sen.

Bortauk­tio­ne­re­de dy­re­kort

For at sam­le pen­ge­ne ind har Jonas Guld­ham­mer Sø­ren­sen bortauk­tio­ne­ret sin bog med dy­re­kort, der blev solgt for 3.000 kro­ner, samt en fi gur, der ind­brag­te 800 kro­ner. Via en ind­sam­ling på hjem­mesi­den Bet­terNow har Jonas rejst yder­li­ge­re 8.285 kro­ner, og virk­som­he­den Kan­strup Grup­pen har do­ne­ret 3.000 kro­ner.

Ide­en til ind­sam­lin­gen op­stod, da den ot­te­åri­ge dreng sam­men med si­ne for­æl­dre så tv- pro­gram­met ’ Dy­re­vær­net’ på TV3. For­æl­dre­ne vil­le bru­ge pro­gram­met til at vi­se de­res børn, hvor svært nog­le dyr har det, men de hav­de ik­ke reg­net med, at de­res søn vil­le bli­ve så fan­get af pro­gram­met, som til­fæl­det var.

Den ot­te­åri­ges ind­sats går li­ge i hjer­tet på de man­ge dy­re­ven­ner, der føl­ger Dy­re­vær­net på Fa­ce­book. Op­sla­get med tak­ken til Jonas har i skri­ven­de stund få­et næ­sten 7.000 ’ li­kes’.

Her end­te en by­tur, da en kvin­de­lig fø­rer af bi­len mi­ste­de her­re­døm­met over bi­len på Høj­stens Bou­le­vard i Brønd­by. Bi­len rul­le­de rundt og lan­de­de til sidst på ta­get oveni en hæk.

Fo­to: Mat­hi­as Øgen­dal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.