Kø­ben­havn ver­dens bed­ste cy­kel­by

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havn er ver­dens bed­ste cy­kel­by, hæv­der kon­su­lentvirk­som­he­den Co­pen­ha­ge­nize Design Com­pa­ny i en ny ana­ly­se af, hvor cy­kel­ven­li­ge 122 stør­re by­er er. Selv om Kø­ben­havn over­tog Am­ster­dams før­ste­plads på rang­li­sten, så po­in­te­r­er Co­pen­ha­ge­nize, at de to by­er er de do­mi­ne­ren­de cy­kel­by­er. Hol­land og Frank­rig har fl ere by­er med i top­pen.

Det vi­ser ak­tind­sig­ter i sa­ger om de so­ci­al­pæ­da­go­gi­ske eks­kur­sio­ner for un­ge, der er hav­net i stof­mis­brug el­ler kri­mi­na­li­tet, hos al­le lan­dets kom­mu­ner. Det skri­ver Me­troxpress. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.