Bo­lig­kø­be­re må til lom­mer­ne

BT - - NYHEDER -

Den aar­hu­si­an­ske mus­lim Abu Hamza, der er med­lem af Grim­høj- moskéen, er død af en kræft syg­dom.

Det skri­ver Jyl­lands- Po­sten man­dag.

Abu Hamza har mar­ke­ret sig som en af de cen­tra­le skik­kel­ser ved den om­strid­te moské i det ve­st­li­ge Aar­hus og har væ­ret sær­de­les om­dis­ku­te­ret.

Al- Qa­e­da- for­bin­del­ser

Iføl­ge fl ere me­di­er var han in­vol­ve­ret i den så­kald­te tu­ne­ser­sag i 2008, hvor han blev an­holdt – sam­men med to tu­ne­se­re – for at bars­le med pla­ner om at dræ­be teg­ne­ren Kurt Wester­gaard.

Der lu­rer nog­le mærk­ba­re stig­nin­ger i den må­ned­li­ge ydel­se for de dan­ske­re, der i øje­blik­ket er ved at kø­be bo­lig. Ren­ten kry­ber opad, og den to­ne­an­gi­ven­de fa­ste ren­te er si­den fe­bru­ar ste­get fra to til tre pro­cent – og står nu på tær­s­k­len til 3,5 pro­cent.

Det be­ty­der, at bo­lig­kø­be­re skal ha­ve be­ty­de­ligt fl ere pen­ge op af lommen hver må­ned. Al­le­re­de nu er ydel­sen på et af­drags­frit 30- årigt lån ste­get med 634 kro­ner om må­ne­den for et lån på en mil­li­on kro­ner. Det sva­rer til en stig­ning på 39 pro­cent.

Abu Hamzas be­gra­vel­se var vel­be­søgt.

Fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.