SÆT DIN PRÆM

Det er nemt og en­kelt at spa­re tu­sind­vis af kro­ner ved at skif­te bilforsikring, vi­ser et pri­stjek, som BT har fo­re­ta­get

BT - - PRIVATØKONOMI - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk 25

FOR­SIK­RING

Au­to- om­rå­det er den helt sto­re ’ cas­hcow’ for for­sik­rings­sel­ska­ber­ne, der tje­ner mil­li­ar­der af kro­ner på bil­e­jer­ne hvert år.

Men i de se­ne­ste år er kon­kur­ren­cen på mar­ke­det ble­vet skær­pet – blandt an­det på grund af nye on­li­ne- ba­se­re­de for­sik­rings­sel­ska­ber, som har skabt priskrig. Og det kan du ud­nyt­te som kun­de.

Et om­fat­ten­de pri­stjek, som sam­men­lig­ning­s­tje­ne­sten Com­pa­ro har fo­re­ta­get for BT blandt 22 for­sik­rings­sel­ska­ber, vi­ser, at en bil­e­jer kan spa­re tu­sind­vis af kro­ner om året ved at skif­te sel­skab – og­så uden at selvri­si­ko­en æn­drer sig væ­sent­ligt.

Ek­sem­pel­vis kan en 36årig ejer af en Sko­da Octavia 2014 spa­re 5.263 kro­ner på den år­li­ge for­sik­rings­præ­mie ved at væl­ge Ne­xt ( 4.541 kro­ner) frem for Co­dan ( 9.804 kro­ner).

I BTs pri­stjek af bil­for­sik­rin­ger, som al­le in­klu­de­rer bå­de an­svars- og ka­s­ko­dæk­ning, er den valg­te selvrisiko sat til 5.000 kro­ner, men da nog­le af sel­ska­ber­ne ik­ke har det­te som en mu­lig­hed, er det tæt­te­ste be­løb valgt. Hos Co­dan er selvri­si­ko­en så­le­des 4.497 kro­ner, hvor­i­mod en Ne­xt- kun­de selv må pun­ge ud med 5.000 kro­ner i til­fæl­de af ska­de.

Ens dæk­ning

Al­lan Skyt­te Christensen, der er for­bru­ge­rø­ko­nom hos Fore­ne­de Dan­ske Mo­to­re­je­re ( FDM), be­kræf­ter un­der­sø­gel­sens kon­klu­sion:

» Hver gang vi kig­ger på det her om­rå­de, fin­der vi sto­re ska­ber, og grund­læg­gen­de er pro­duk­ter­ne ens.

» Der er ik­ke den sto­re for­skel på for­sik­rings­po­li­cer­ne, så de er me­get sam­men­lig­ne­li­ge. Der­for skal man ba­re væl­ge det bil­lig­ste pro­dukt, « si­ger Al­lan Skyt­te Christensen.

Øget kon­kur­ren­ce

En ny mar­keds- un­der­sø­gel­se, som det in­ter­na­tio­na­le ana­ly­se­in­sti­tut Towers Wat­son har fo­re­ta­get for pris­sam­men­lig­nings­gu­i­den Com­pa­ro, vi­ser, at der er kom­met en øget kon­kur­ren­ce i de se­ne­ste må­ne­der blandt sel­ska­ber­ne.

Så­le­des er præ­mi­en på dan­ske bil­for­sik­rin­ger fal­det med 9,1 pro­cent si­den ja­nu­ar 2015, og det gi­ver en gen­nem­snit­lig år­lig be­spa­rel­se på 627 kro­ner til den en­kel­te bil­e­jer.

» Det er et tegn på, at mar­ke­det be­væ­ger sig i en po­si­tiv ret­ning for for­bru­ger­ne. Det skyl­des blandt an­det en bed­re gen­nem­sig­tig­hed, « si­ger Sig­ne Thorup Gre­ger­sen, der er kom­merci­el an­svar­lig hos Com­pa­ro.

Hun op­for­drer og­så dan­sker­ne til at tjek­ke hus­stan­dens bilforsikring, da der kan væ­re man­ge let­te pen­ge at spa­re.

» Vo­res eg­ne un­der­sø­gel­ser har vist, at 9 ud af 10 per­so­ner spa­rer pen­ge ved at gå ind og tjek­ke de­res for­sik­rin­ger. Så det kan godt be­ta­le sig at væ­re ak­tiv og se på, om man får den bed­ste pris, « si­ger Sig­ne Thorup Gre­ger­sen. Tra­fik er per de­fi­ni­tion en ri­si­ko- zo­ne, så det gæl­der om at ha­ve for­sik­rin­ger­ne i or­den. Og der er ik­ke den sto­re for­skel på dæk­nin­gen – kun på sel­ska­ber­nes fortje­ne­ste. Tag det bil­lig­ste, ly­der bran­che­rå­det. Fo­to: iris

Ka­sko- + an­svars­for­sik­ring 4.011 6.000 4.671 5.000 4.757 5.000 4.853 3.900 5.040 5.000 5.100 3.900 5.219 5.209 5.598 4.867 5.677 6.000 5.765 5.000 5.955 5.510 6.163 5.507 6.533 5.000 6.835 5.507 6.855 6.000 7.042 6.000 7.064 4.500 7.110 5460 8.923 5.035 9.441 4.497 9.532 5.000 Sel­ska­bet dæk­ker ik­ke Fyn BT's pri­stjek af bil­for­sik­rin­ger er fo­re­ta­get af sam­men­lig­nings- tje­ne­sten Com­pa­ro. Pri­ser­ne er truk­ket fra sel­ska­ber­nes eg­ne hjem­mesi­der den 3. ju­ni 2015.

TIRS­DAG 9. JU­NI 2015

Ka­sko- + an­svars­for­sik­ring

Bil­e­je­rens al­der:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.