Halv pris

Mi­cha­el skif­te­de sel­skab: Spa­rer 11.500 kr. om året

BT - - PRIVATØKONOMI - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

PRISSAMMENLIGNING

» Det kan sgu ik­ke væ­re rig­tigt, tænk­te jeg. «

Så­dan re­a­ge­re­de 57- åri­ge Mi­cha­el We­es­gaard, da han modt­og en svim­len­de høj for­sik­rings­reg­ning fra Alm. Brand ef­ter ha­ve købt en ny Ran­ge Rover: 21.000 kro­ner om året for ka­sko- og an­svars­dæk­ning.

» Det er ut­ro­ligt, at man får så­dan et smæk af for­sik­rin­gen, når man har væ­ret eli­te­bi­list i åre­vis og kø­ber en ny bil. Så jeg gjor­de mig den ulej­lig­hed at un­der­sø­ge pri­ser­ne hos an­dre sel­ska­ber, « si­ger Mi­cha­el We­es­gaard til BT.

Og det vi­ste sig at væ­re en rig­tig god idé: Gen­nem pris­sam­men­lig­nings- gu­i­den Com­pa­ro fandt han et helt iden­tisk pro­dukt – med præ­cis sam­me selvrisiko – til en pris un­der det hal­ve.

» Jeg blev no­get cho­ke­ret over at fin­de ud af, hvor stor for­skel der er på pri­ser­ne. Så jeg skif­te­de sel­skab og spa­re­de over 50 pro­cent, « for­tæl­ler Mi­cha­el We­es­gaard, der fik et til­bud fra Aon Risk So­lu­tions til 9.500 kro­ner.

Pæ­re­let

Sam­let set spa­rer Mi­cha­el We­es­gaard så­le­des 11.500 kro­ner om året på for­sik­rings- fin­ten.

» Det nye sel­skab ord­ne­de alt fra a til z, så det var me­get nemt at flyt­te. «

Al­le bør gø­re for­sø­get

Han op­for­drer al­le an­dre bil­e­je­re til at tjek­ke, om der er pen­ge at hen­te ved at un­der­sø­ge mar­ke­det og væl­ge den bil­lig­ste løs­ning.

» Al­le bør gø­re det. Det er med til at hol­de pri­ser­ne ne­de. Vi læ­ser jo af og til, hvor­dan for­sik­rings­sel­ska­ber­ne sko­v­ler mønt­er ind. Det har de og­så lov til, men hvis jeg kan få det bil­li­ge­re et an­det sted, så gør jeg det, « si­ger Mi­cha­el We­es­gaard.

Et smut i sø­ge­ma­ski­nen og vup­ti, så hav­de Mi­cha­el We­es­gaard spa­ret 11.500 kr. år­ligt – uden at skul­le fo­re­ta­ge sig no­get sær­ligt. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.