Po­li­ti­et es­kor­te­re­de Ka­te Moss ud af fl y

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

HEN­TET AF PO­LI­TI­ET

Den bri­ti­ske su­per­model Ka­te Moss blev mødt af po­li­ti­et i London Lu­ton Air­port, eft er hun re­tur­ne­re­de med et Ea­syjet- fl y fra Tyr­ki­et.

41- åri­ge Ka­te Moss er iføl­ge bri­ti­ske BBC ble­vet es­kor­te­ret af po­li­ti­et fra et Ea­syjet- fl y, der lan­de­de i London Lu­ton Air­port søn­dag eft er­mid­dag. Det bri­ti­ske ken­dis- on­li­ne­ma­ga­sin OK! skri­ver, at pas­sa­ge­rer har for­talt, at Ka­te Moss kald­te en stewar­des­se for ’ en sim­pel kæl­ling’ og drak sto­re slur­ke vod­ka om bord på fl yet.

Den ube­høv­le­de til­ta­le af stewar­des­sen faldt, da po­li­ti­et fulg­te hen­de væk fra fl yet. Tid­li­ge­re på ru­ten mel­lem Bod­rum i Tyr­ki­et og Lu­ton i Eng­land skul­le hun væ­re endt i dis­kus­sion med en an­den pas­sa­ger, eft er hun var ble­vet næg­tet al­ko­hol, eft er­som hun al­le­re­de var på­vir­ket. Det fi k hen­de blot til at hi­ve en fl aske af sin egen vod­ka frem, som hun tog sto­re slur­ke af.

Ea­syjet har be­kræft et, at po­li­ti­et as­si­ste­re­de ved en lan­ding af et Ea­syjet- fl y fra Bod­rum i Tyr­ki­et til Lu­ton Air­port pga. en pas­sa­gers op­før­sel om bord på fl yet:

» Vi to­le­re­rer ik­ke upas­sen­de op­før­sel og vil al­tid rap­por­te­re et hvil­ket som helst op­trin til myn­dig­he­der­ne, « skri­ver Ea­syjet i en pres­se­med­del­el­se.

Der er ik­ke ble­vet frem­sat en of­fi ci­el kla­ge fra Ea­syjet, og Ka­te Moss blev hel­ler ik­ke ar­re­ste­ret. Det end­te kun med en es­kor­te­ring fra fl yet af po­li­ti­et.

Den 41- åri­ge su­per­model blev es­kor­te­ret ud af et Ea­syjet- fly af po­li­ti­et ef­ter me­get dår­lig op­før­sel. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.