Min ko­nes grav blev til en græs­plæ­ne

Hen­rik Han­sen fik et chok, da han be­søg­te sin ko­nes grav­sted og kun fandt nyså­et græs

BT - - NYHEDER -

FEJL

TIRS­DAG 9. JU­NI 2015

Julie Kragh

jukr@ bt. dk Hen­rik Han­sen fik sig en me­get ube­ha­ge­lig op­le­vel­se, da han vil­le be­sø­ge sin ko­nes grav­sted. Det var ble­vet fjer­net ved en fejl og er­stat­tet af en nyså­et græs­plæ­ne. Den 52- åri­ge Hen­rik Han­sen be­gra­ve­de sin ko­ne Mary Jat­ta for syv et halvt år si­den. Hun dø­de af kræft, ba­re 39 år gam­mel. Si­den da har han med jæv­ne mel­lem­rum be­søgt hen­des grav­sted på Hels­in­gør Kir­ke­gård, men da han kom for­bi i sid­ste uge, var gra­ven væk.

’ Først blev jeg lidt for­vir­ret’

» Først blev jeg lidt for­vir­ret, da jeg ik­ke kun­ne fin­de grav­ste­det. Og så blev jeg me­get, me­get ked af det, da det gik op for mig, at grav­ste­det var ble­vet fjer­net. Da jeg ik­ke kun­ne fin­de det, skynd­te jeg mig op på kir­ke­gårds­kon­to­ret, hvor de spurg­te, om jeg var sik­ker på, at jeg hav­de kig­get det rig­ti­ge sted. Men selv­føl­ge­lig var jeg det. Og ret hur­tigt fandt de da og­så ud af på kon­to­ret, at grav­ste­det sim­pelt­hen er ble­vet fjer­net ved en fejl, « for­tæl­ler han ty­de­ligt be­væ­get til Hels­in­gør Dag­blad.

» Jeg er ba­re glad for, at jeg ik­ke hav­de min søn med for­le­den, da jeg op­da­ge­de det her. Han går jævn­ligt he­r­ind på kir­ke­går­den for at se til sin mor, og jeg er glad for, at han ik­ke skul­le op­le­ve plud­se­lig at stå ved et styk­ke nyså­et græs­plæ­ne. Alt er væk. Ro­sen­bu­sken med de mør­ke­rø­de ro­ser, for­di rød var min ko­nes ynd­lings­far­ve. Det lil­le tak­stræ og de to små, hvi­de lan­ter­ner til fyr­fads­lys, « si­ger Hen­rik Han­sen.

Kir­ke­gårds­le­der Kjeld Chri­sti­an­sen be­kla­ger fejl­en dybt.

» Vi er dybt be­rør­te over den fejl, der er sket, og vi prø­ver at hjæl­pe hr. Han­sen så godt, vi over­ho­ve­det kan, « for­tæl­ler han til Hels­in­gør Dag­blad.

Hels­in­gør Kir­ke­gård har ik­ke kun­net kon­sta­te­re år­sa­gen til fejl­en, men de an­sat­te gør, hvad de kan, for at ud­bed­re den. En ny grav­sten er ble­vet be­stilt, da den gam­le er ble­vet kørt væk, men den vil ik­ke helt kun­ne er­stat­te den gam­le, me­ner Hen­rik Han­sen.

Ny grav­sten

» Grav­ste­nen er jo og­så væk, og den har jeg per­son­ligt valgt. Jeg gik ned til sten­hug­ge­ren sam­men med min den­gang fi­re- åri­ge søn og mi­ne to sted­døtre for at ud­væl­ge den. Nu bli­ver der sat en ny op, men den kan jo ik­ke er­stat­te den sten, vi sam­men valg­te til Mary den­gang. Det bli­ver ik­ke det sam­me igen, « si­ger han.

Kjeld Chri­sti­an­sen un­der­stre­ger, at det kun er sel­ve grav­ste­nen og blom­ster med vi­de­re over jor­den, der er ble­vet fjer­net. Hver­ken ki­ste- el­ler ur­ne­re­ster fjer­nes no­gen­sin­de fra jor­den.

Hen­rik Han­sen ved det sløj­fe­de grav­sted. Hels­in­gør Kir­ke­gård be­kla­ger dybt fejl­en.

Fo­to: Tor­ben Sø­ren­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.