’ Jeg holdt samm BLÅ BOG

For­æl­dre­nes skils­mis­se tog hårdt på 13- åri­ge PIA KJÆR­S­GAARD

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk In­ter­view med Pia Kjær­s­gaard.

TIL­BA­GE TIL RØD­DER­NE

Der sker no­get, når man går tur med Pia Kjær­s­gaard. Al­le re­a­ge­rer på hen­de, og især un­ge men­ne­sker kan sim­pelt­hen ik­ke la­de væ­re med li­ge at kom­me hen og hil­se på.

ligt me­get her­fra, « si­ger Pia Kjær­s­gaard mun­tert og pe­ger og un­der­sø­ger, hvad der er sket af for­an­drin­ger i ga­de­bil­le­det.

» Jeg gik i bør­ne­ha­ve i Lut­her kir­ken over­for. Vi le­ge­de på ga­den, hin­ke­de og le­ge­de med hu­la­hop­rin­ge. Og vi dril­le­de folk, der gik for­bi, ved at læg­ge en pung på ga­den med en snor om, gem­me os, og så træk­ke i snoren, når folk for­søg­te at sam­le den op. «

Bedste­for­æl­dre om hjør­net

Rundt om et par ga­de­hjør­ner i Ri­be­ga­de bo­e­de hen­des far­mor og far­far. Han var far­ve­hand­ler li­ge­som Pi­as far og so­ci­al­de­mo­krat i 10. kreds Øster­bro. Og et par ga­der der­fra, i Gu­stav Adol­fsga­de, bo­e­de hen­des el­ske­de mor­mor, hvor hun kom næ­sten dag­ligt.

» Jeg er i øv­rigt tit cyk­let gen­nem ga­den og har tænkt på, at det kun­ne væ­re sjovt at se lej­lig­he­den igen, « si­ger hun.

Vi ta­ger chan­cen og rin­ger på. Og lej­lig­he­dens nu­væ­ren­de ejer, An­ne Klin­ge, er hel­dig­vis hjem­me og vil ger­ne ha­ve be­søg af DF- stift eren.

Til­ba­ge eft er 58 år

» Hvor er det spæn­den­de. Det er 58 år si­den, jeg har væ­ret her sidst, « si­ger Pia Kjær­s­gaard, mens vi går op ad trap­pen til 4. sal.

Li­ge­som de fl este an­dre gam­le kø­ben­hav­ner- lej­lig­he­der er den mo­der­ni­se­ret, væg­ge er re­vet ned, de la­ke­re­de trægul­ve er ble­vet afh øv­let, der er ind­lagt nyt, åbent køk­ken, og lej­lig­he­den er ble­vet me­re lys og luft ig. Og der bor kun én per­son i den nu, hvor­i­mod der bo­e­de to voks­ne og to børn, den­gang Pia Kjær­s­gaard var barn.

» Hvor er det sjovt at se. På en må­de er det helt an­der­le­des. Og al­li­ge­vel kan jeg gen­ken­de stem­nin­gen. Ba­de- væ­rel­set er hel­ler ik­ke ble­vet stør­re, « gri­ner hun.

Bag­går­den, hvor Pia Kjær­s­gaard le­ge­de med si­ne ve­nin­der, er og­så ble­vet lys og åben. Hun er hen­ne at tjek­ke nav­ne­ne på na­boop­gan­gen. Den er god nok. En af ve­nin­der­ne fra den­gang bor her end­nu.

Da Pia Kjær­s­gaard var 10 år, køb­te hen­des far et tre­fa­mi­lies­hus på Cal­li­sens­vej i Hel­lerup, som han gik i gang med at renove­re. Men Pia Kjær­s­gaards mor fo­rel­ske­de sig i en an­den, og hun fl yt­te­de med sin nye mand og de­res kær­lig­heds­barn til en an­den Hel­lerup- vil­la. Fa­de­ren var tæt på at gå til i bit­ter­hed og druk, og 13- åri­ge Pia måt­te hol­de sam­men på fa­mi­li­en. Det var en vold­som op­le­vel­se for Pia Kjær­s­gaard, og den har sat sig i hen­de for li­vet.

» Det tog hårdt på mig. Min lil­le­bror og jeg blev bo­en­de sam­men med min far, til jeg var 16, og så fl yt­te­de jeg over til mor. Det har sat sig i mig for li­vet. Min mand si­ger, at når jeg en­gang kom­mer på ple­je­hjem, vil jeg sid­de og snak­ke om mi­ne for­æl­dres ulyk­ke­li­ge skils­mis­se. Jeg var jo og­så i den mest sår­ba­re al­der som 13- årig. Det be­tød, at jeg blev hur­tigt vok­sen, og­så lidt for hur­tigt, da jeg tog mig af min far og lil­le­bror. Den slags op­le­vel­ser be­ty­der og­så, at man en­ten buk­ker un­der el­ler bli­ver stær­ke­re. Jeg blev hel­dig­vis stær­ke­re. Man rej­ser sig igen og tæn­ker: ’ De skal ik­ke få mig ned med nak­ken’. Og så­dan har jeg haft det li­ge si­den, « si­ger Pia Kjær­s­gaard.

Fa­de­ren fi k mas­ser af til­bud

Fa­de­ren fi k ik­ke no­gen ny ko­ne, selv om der var mas­ser af mu­lig­he­der.

» Når der stod en an­non­ce i avi­sen ’ Fra­skilt mand i stor vil­la i Hel­lerup sø­ger hus­be­sty­re­rin­de’, så var der man­ge, der var in­ter­es­se­re­de i me­re end et job. Men han var ik­ke in­ter­es­se­ret, « si­ger Pia Kjær­s­gaard med et grin.

Må­ske har trau­met fra for­æl­dre­nes skils­mis­se væ­ret med til at red­de hen­des eget æg­te­skab. For da hun se­ne­re kom igen­nem en kri­se i sit eget æg­te­skab, var min­der­ne om, hvor hårdt hen­des for­æl­dres skils­mis­se tog på hen­de med til at få hen­de til stæ­digt at hol­de fast.

» Der er ik­ke lyk­ke­li­ge skils­mis­ser, men der er skils­mis­ser, der fo­re­går me­re or­dent­ligt end an­dre. Men det er al­tid me­get hårdt for bør­ne­ne, « si­ger hun.

Di­sci­plin i sko­len

Eft er be­sø­get i barn­doms­hjem­met ta­ger vi over på Øster Fa­ri­mags­ga­de Sko­le. Her er og­så la­vet me­get om, si­den hun gik der. Udadtil med en stor til­byg­ning og mo­der­ne le­ge­plads. Men in­dadtil er me­get og­så an­der­le­des.

» Vi fi k ik­ke øre­tæ­ver, men der var di­sci­plin. Vi stod li­net op i snor­li­ge ræk­ker. Vi sang mor­gensang, og det er bl. a. der­for, jeg sta­dig kan man­ge af de gam­le san­ge og sal­mer fra Højsko­lesang­bo­gen. Vi sag­de De til læ­rer­ne, og vi sat­te os ik­ke ned, før vi fi k lov. «

Er der no­get fra den­gang, man kun­ne bru­ge i dag?

» Be­stemt. Jeg sy­nes, man skal ta­ge di­sci­pli­nen og respek­ten med, og mor­gensang bur­de ge­nind­fø­res. Selv­føl­ge­lig skal man ta­ge sig af de ele­ver, der har svært ved at læ­re, og øre­tæ­ver­ne skal vi selv­føl­ge­lig ik­ke ge­nind­fø­re. «

Er der for frit i fol­ke­sko­len i dag?

» Ja, helt sik­kert. Jeg prø­ve­de for nog­le år si­den at væ­re en dag i en 3. klas­se. Hold da op, de gjor­de jo, hvad der pas­se­de dem, og gik ba­re uden at spør­ge om lov. Jeg for­stod in­gen­ting. Jeg var vir­ke­lig for­vir­ret. «

In­den vi går, kom­mer en fl ok pi­ger på 10- 12 år hen og spør­ger, om hun er Pia Kjær­s­gaard, og om de må kram­me hen­de. For år til­ba­ge vak­te Pia Kjær­s­gaard oft e vre­de fø­lel­ser i de­le af be­folk­nin­gen. Nu står de al­le sam­men ba­re der og krammer.

Pia Kjær­s­gaard

Stift er af og ind­til sep­tem­ber 2012 par­ti­for­mand for Dansk Fol­ke­par­ti Har re­præ­sen­te­ret Dansk Fol­ke­par­ti i Fol­ke­tin­get si­den 1995. Tid­li­ge­re po­li­tisk le­der af Frem­skridtspar­ti­et, som hun sad i Fol­ke­tin­get for i pe­ri­o­den 1984- 95. Med­lem af Fol­ke­tin­gets Præ­si­di­um og des­u­den rid­der af 1. grad af Dan­ne­brog. Hun er gift med Hen­rik Thorup og sam­men har de to børn.

P

.

Se vi­deo:

SÅ­DAN GØR DU:

TIRS­DAG 9. JU­NI 2015

BT brin­ger en ræk­ke top­po­li­ti­ke­re til­ba­ge til barndommens ga­de i en se­rie om, hvor­dan op­dra­gel­se, fa­mi­lie, sko­len og ven­ner­ne har på­vir­ket den hi­sto­rie, der for­tæl­les om dem i dag. Vi af­prø­ver, om barndommens ga­de vir­ke­lig er vo­res væ­sens rod, som Tove Dit­lev­sen skrev i 1943.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.