Men på fa­mi­li­en’

BT - - NYHEDER - Dansk Fol­ke­par­tis stif­ter som barn.

TIRS­DAG 9. JU­NI 2015

1.

» Mi­ne for­æl­dre men­te, at det var der, al­le rød­der­ne gik. Min mor vil­le ger­ne ha­ve mig på den fran­ske sko­le. Men det syn­tes min far var for dyrt, så det end­te med, at jeg kom til at gå på Øster Fa­ri­mags­ga­de Sko­le, « for­tæl­ler Pia Kjær­s­gaard om, at for­æl­dre­ne ik­ke men­te, at Ran­ders­ga­de Sko­le var fin nok. Fo­to: Claus Bech

2.

3.

BT og Pia Kjær­s­gaard ta­ger chan­cen og rin­ger på i barn­doms­hjem­met. Og lej­lig­he­dens nu­væ­ren­de ejer, An­ne Klin­ge, er hel­dig­vis hjem­me og vil ger­ne ha­ve be­søg af DF- stif­te­ren.

4.

Pia Kjær­s­gaard me­ner ik­ke der fin­des lyk­ke­li­ge skils­mis­ser. Her ses hun sam­men med sin far. Pri­vat­fo­to

Mon ik­ke det var fra Hen­rik? Jeg kan i hvert fald hu­ske, han in­vi­te­re­de mig i bi­o­gra­fen i Van­ge­de Bio for at se ’ Øst for pa­ra­dis’ med Ja­mes De­an. Og han kys­se­de mig god­nat, da han fulg­te mig hjem. Jeg var Pia- pæn­pi­ge. Gjor­de mit ar­bej­de og var væl­dig god til dansk og frem­med­sprog. Men dår­lig til reg­ning og fy­sik. Jeg hav­de en stor ve­nin­de­kreds, og jeg tror, jeg var ret po­pu­lær. Jeg sy­nes, jeg hav­de et fi nt for­hold til mi­ne læ­re­re. Nok for­di jeg op­før­te mig no­gen­lun­de or­dent­ligt. Det var hjem­me, og hvor jeg hav­de in­vi­te­ret til gil­de som 13- årig, mens de voks­ne var ude. Jeg fi k blan­det alt for me­get, og jeg blev vir­ke­lig tord­nen­de be­ru­set. Og me­get, me­get dår­lig da­gen eft er. Det er ik­ke sket si­den. Jeg gi­der ik­ke øde­læg­ge en hel dag med tøm­mer­mænd. Jeg hol­der væl­dig me­get af vin og øl, men har ik­ke druk­ket mig så fuld si­den og gør det hel­ler ik­ke frem­over. Mi­ne før­ste ven­ner var ve­nin­der­ne fra sko­len. Desvær­re ser jeg dem ik­ke i dag. det kun­ne el­lers ha­ve væ­ret sjovt at hol­de kon­tak­ten ved li­ge. Som barn vil­le jeg væ­re land­mand. Jeg var vild med dyr og el­ske­de na­tu­ren. Og så det nok i et ro­man­tisk Mor­ten Korch skær. Se­ne­re som te­e­na­ger vil­le jeg væ­re jour­na­list. Det hav­de nok og­så lig­get bed­re til mig end at væ­re land­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.