Blev hjer­neska­det, for­di mor drak

17- åri­ge Fredrik for­tæl­ler sin uhyg­ge­li­ge hi­sto­rie

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

TIRS­DAG 9. JU­NI 2015

SYG AF AL­KO­HOL

» Jeg tror, hun prø­ve­de at stop­pe med at drik­ke. Hun vil­le ik­ke ska­de mig. «

Så­dan si­ger 17- åri­ge Fredrik Lang­bakk. Som de fle­ste dren­ge på hans al­der kan han li­de at væ­re sam­men med ven­ner­ne, spil­le com­pu­ter­spil og se fod­bold.

Men Fredriks hver­dag er an­der­le­des end an­dre un­ges. Han blev ud­sat for al­ko­hol, mens hans mor var gravid med ham. Der­for er han født med føtalt al­ko­hol­syn­drom ( FAS) - en med­født til­stand, hvor fo­stret har spe­ci­el­le an­sigts­træk, hæm­met vækst og hjer­neska­de som føl­ge af, at mo­de­ren har druk­ket al­ko­hol un­der gravi­di­te­ten.

Fredrik ve­je­de blot 1.900 gram, da han blev født.

Han er født i Nor­ge, og han har sam­men med sin ple­je­mor In­ger- Syn­nø­ve Lang­bakk for­talt sin hi­sto­rie til tv2. no. Fredrik har bo­et hos ple­je­fa­mi­li­en, si­den han var fem må­ne­der. Hans bi­o­lo­gi­ske mor dø­de for over 10 år si­den.

Hvert år fø­des om­kring 60 børn med FAS i Nor­ge. I Dan­mark fø­des 50- 120 børn iføl­ge sund­hed. dk hvert år med FAS.

Da Fredrik blev født, hav­de han kun én ny­re, og ind­til han var ni år, måt­te han ha­ve ma­den in­tra­ve­nøst gen­nem en slan­ge, der var ført ind via ryg­gen.

» Vi fla­ge­de i tre da­ge, da vi kun­ne stop­pe med det, « for­tæl­ler In­ger- Syn­nø­ve Lang­bakk til tv2. no.

Man­ge føl­ge­syg­dom­me

Han får dog sta­dig del­vist mad gen­nem en son­de i tar­men.

Fredrik hav­de 150 sy­ge­hus­døgn i fle­re af si­ne før­ste le­ve­år og har fejret fle­re fød­sels­da­ge på sy­ge­hus.

Han mang­ler et led på lil­le­fin­gre­ne og på lil­le­tæ­er­ne. Han har pro­ble­mer med ryg­gen, og syns­ner­ven er ska­det. I til­læg har han ADHD og kæm­per med at kon­cen­tre­re sig i sko­len.

Han har in­gen pro­ble­mer med at for­tæl­le, hvor­for han har ek­stra ud­for­drin­ger i li­vet.

» Er man ska­det, så er man ska­det. Jeg si­ger til folk, at jeg er ska­det, for­di jeg blev ud­sat for al­ko­hol, da jeg lå i min mors ma­ve. Jeg er den, jeg er. Jeg er smi­len­de og po­si­tiv. Det er det, som hol­der mig op­pe. «

Fredrik og ple­je­fa­mi­li­en hav­de god kon­takt til hans bi­o­lo­gi­ske mor, mens hun le­ve­de.

» Vi har ta­get det grad­vist, og jo æl­dre han er ble­vet, des fle­re spørgs­mål har han selv stil­let. Vi har for­kla­ret ham, at mo­de­ren ik­ke vil­le ska­de ham, at hun var et godt men­ne­ske. Hun var dybt ulyk­ke­lig over, at han var ble­vet ska­det, « for­tæl­ler ple­je­mo­de­ren.

Ud­over de børn, der fø­des med FAS, fø­des end­nu fle­re børn med Føta­le al­ko­ho­l­ef­fek­ter ( FAE), som er al­ko­holska­der, der er min­dre ty­de­li­ge.

Bå­de FAS og FAE kan und­gås, hvis kvin­den und­la­der at drik­ke al­ko­hol un­der sin gravi­di­tet.

17- åri­ge Fredrik blev al­vor­ligt ska­det, for­di hans mor drak un­der gravi­di­te­ten.

Fo­to: Kjer­sti Jo­han­nes­sen/ tv2. no

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.