SE­KUN­DER Får dok­tor­grad eft er 77 års ven­te­tid

Ty­ske In­ge­borg Ra­poport på 102 år får i dag den dok­tor­grad, hun for 77 år si­den blev næg­tet på grund af sit jø­di­ske op­hav

BT - - NAF DER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk Fo­to: Reu­ters

ÆRESCEREMONI

Hun var 25 år, da hun afl eve­re­de sin ph. d.- afh and­ling i hæn­der­ne på sin pro­fes­sor ved Ham­borg Uni­ver­si­tet. Men den nu 102- åri­ge In­ge­borg Ra­poport måt­te ven­te 77 år på at få sin dok­tor­grad. Den får hun i dag ved en sær­lig ce­re­mo­ni i Ham­borg.

Hun kan end­nu hu­ske, hvor­dan hun i 1938 fi k ros af sin pro­fes­sor for sin afh and­ling om luft vejs­in­fek­tio­nen dif­te­ri, der den­gang var en af de hyp­pig­ste år­sa­ger til døds­fald blandt børn i bå­de Eu­ro­pa og USA. Men af ’ ra­ce­mæs­si­ge år­sa­ger’ blev hun næg­tet at for­sva­re den ved en mundt­lig ek­sa­mi­na­tion.

Fem år for­in­den var Adolf Hit­ler kom­met til mag­ten i Tys­kland, og selv om In­ge­borg Ra­poport var op­dra­get som pro­te­stant, var hen­des mor jø­de. Det var nok til, at hun blev næg­tet sin dok­tor­grad.

» Jeg blev for­talt, at det ik­ke var til­ladt for mig at ta­ge den mundt­li­ge eks­ma­ni­na­tion. Min læ­ge­li­ge ek­si­stens blev lagt i ru­i­ner, « for­tæl­ler In­ge­borg Ra­poport til ame­ri­kan- ske Wall Stre­et Jour­nal og til­fø­jer:

» Det var en skam for vi­den­ska­ben og en skam for Tys­kland. «

Emi­gre­re­de til USA

Det var ik­ke usæd­van­ligt i Tys­kland på det tids­punkt un­der Adolf Hit­lers Tred­je Ri­ge, at stu­de­ren­de og pro­fes­so­rer, der blev op­fat­tet som ’ ik­ke- ari­ske’, blev pres­set ud af uni­ver­si­te­ter­ne. Sam­ti­dig dø­de man­ge med jø­di­ske aner i kon­cen­tra­tions­lej­re. Men der end­te In­ge­borg Ra- år me­re, før hun kun­ne få ar­bej­de som læ­ge.

Hun fi k sit før­ste job på et ho­spi­tal i Cin­cin­na­ti, hvor hun i 1944 mød­te den jø­di­ske fy­si­ker og bi­o­ke­mi­ker Samu­el Mitja Pa­poport. To år se­ne­re blev de gift , sam­men fi k de fi re børn, og In­ge­borg Ra­poport blev le­der af ho­spi­ta­lets pæ­di­a­stri­ske kli­nik.

Har al­drig følt sig bit­ter

For en tid var alt godt. Men da In­ge­borg Ra­poports mand kom i re­ge­rin­gens sø­ge­lys på grund af sin for­bin­del­se dom­me hos ny­fød­te børn.

» Jeg har al­drig følt mig bit­ter. Jeg har væ­ret cho­ke­ren­de hel­dig i alt det­te. For mig faldt alt godt ud: Jeg hav­de de bed­ste læ­re­re i USA, jeg fandt min mand, jeg fi k mi­ne børn, « si­ger In­ge­borg Ra­poport til Wall Stre­et Jour­nal.

Men selv­om hun ik­ke var bit­ter, føl­te hun sig sta­dig fejl­be­hand­let. et var dog først for nog­le må­ne­der si­den, at man be­gynd­te at un­der­sø­ge, om In­ge­borg Ra­poport kun­ne få den dok­tor­grad, hun var ble­vet næg­tet.

Hen­des søn hav­de for­talt mo­de­rens hi­sto­rie til en kol­le­ga, der for­tal­te hi­sto­ri­en vi­de­re til den nu­væ­re­ne­de rek­tor på me­di­ci­nud­dan­nel­sen på Ham­borg Univ­ser­si­tet. Og han tog sa­gen op.

I be­gyn­del­sen til­bød uni­ver­si­tet In­ge­borg Ra­poport en ære­sti­tel i ste­det for dok­tor­gra­den, men det var ik­ke godt nok for hen­de.

Til sidst blev det mu­ligt for hen­de at for­sva­re sin gam­le afh and­ling ved en mundt­lig ek­sa­men.

Gjor­de det for of­re­ne

Hun be­gynd­te der­for at læ­se op på syv år­ti­ers vi­den­ska­be­lig ud­vik­ling in­den for stu­di­er af dift eri. Det på trods af dår­ligt syn og mang­len­de com­pu­ter.

Den 13. maj mød­te tre pro- fes­so­rer fra uni­ver­si­te­tet op i In­ge­borg Ra­poports lej­lig­hed i Ber­lin og sat­te sig i hen­des bru­ne og or­an­ge møb­ler. I 45 mi­nut­ter ek­sa­mi­ne­re­de de hen­de. Og da de var fær­di­ge, fi k hun sin dok­tor­grad. Eft er 77 års ven­te­tid.

I dag er der ar­ran­ge­ret en ce­re­mo­ni i Ham­borg for hen­de, hvor hun vil få over­rakt sin dok­tor­grad. Sam­ti­dig bli­ver hun eft er alt at døm­me ver­dens æld­ste per­son, der mod­ta­ger en så­dan.

Men for In­ge­borg Ra­poport var det al­drig et spørgs­mål om at op­nå den ære, for­kla­rer hun til ty­ske Der Ta­ge­s­spie­gel.

» Det var en prin­cipsag. Det var ik­ke for mig. Jeg for­sva­re­de ik­ke min afh and­ling for min egen skyld; det var hel­ler ik­ke let for mig med mi­ne 102 år, « si­ger hun og fort­sæt­ter:

» Jeg gjor­de det for of­re­ne. Uni­ver­si­te­tet øn­ske­de at gø­re en uret god igen og har ud­vist stor tå­l­mo­dig­hed, som jeg er tak­nem­me­lig for. «

Da ty­ske In­ge­borg Ra­poport af­le­ve­re­de sin ph. d.- af­hand­ling i 1938, blev hun næg­tet sin dok­tor­grad, for­di hen­des mor var jø­de. Først i dag - 102 år gam­mel - mod­ta­ger hun sin dok­tor­grad ved en ce­re­mo­ni i Ham­borg. Her ses hun i 2009 i sit hjem i Ber­lin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.