’’

BT - - NAF DER - In­ge­borg Ra­poport, 102- årig stu­de­ren­de

Jeg gjor­de det for of­re­ne. Uni­ver­si­te­tet øn­ske­de at gø­re en uret god igen og har ud­vist stor tå­l­mo­dig­hed, som jeg er tak­nem­me­lig for

po­port ik­ke.

Eft er at væ­re ble­vet næg­tet sin dok­tor­grad emi­gre­re­de In­ge­borg Syl­lm, som hun hed den­gang, til USA. Ale­ne og uden pen­ge. Hun ar­bej­de­de som prak­ti­kant på fl ere ho­spi­ta­ler, og hun an­søg­te om at kom­me ind på 48 for­skel­li­ge læ­ge­stu­di­er. Til sidst blev hun ac­cep­te­ret på ét af dem.

Men uden sin dok­tor­grad blev hun nødt til at stu­de­re to til kom­mu­ni­st­par­ti­et, be­slut­te­de han eft er en kon­fe­ren­ce i Zürich i 1950 at bli­ve i Schweiz. Med tre børn på ar­men og med det fj er­de end­nu i ma­ven rej­ste In­ge­borg Ra­poport over til sin mand, som hun fl yt­te­de sam­men med i Øst­tys­kland.

Der grund­lag­de hun lan­dets før­ste neona­to­lo­gi­ske kli­nik, hvor hun be­skæft ige­de sig med sund­hed og syg-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.