Kul­tur Festi­va­ler­nes ny

I en mands­do­mi­ne­ret mu­sik­bran­che er det et sær­syn med kvin­de­li­ge bos­ser. Men Tøn­der Festi­va­len har få­et he­le to kvin­de­li­ge che­fer

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk Jens ’ Jam’ Ras­mus­sen

FESTI­VAL

bt@ bt. dk

Dan­marks tred­je­æld­ste festi­val le­des nu af to af de yng­ste bos­ser i det dan­ske festi­val­land.

Ef­ter 40 års vir­ke trå­d­te den le­gen­da­ri­ske pri­mus mo­tor Car­sten Pan­du­ro sid­ste år til­ba­ge som le­der af Tøn­der Festi­val. I ste­det blev festi­va­lens pres­se­chef Maria The­es­sink og mu­si­ker Kirsti­ne Uhr­brand ud­nævnt som hen­holds­vis kunst­ne­risk og ad­mi­ni­stra­tiv le­der.

Re­la­tivt un­ge kvin­der i en mands­do­mi­ne­ret bran­che, men med en livslang til­knyt­ning til festi­va­len. Maria var blot syv år, da hun før­ste gang var på festi­va­len, hvor hen­des far, san­ger og gu­i­ta­rist Hans The­es­sink, op­t­rå­d­te. Kirsti­ne kom som 13årig folk- en­tu­si­ast til Tøn­der med sit telt un­der ar­men og har se­ne­re selv spil­let på festi­va­len. tak’. For mig har Tøn­der Festi­va­len al­tid væ­ret en stor del af mit liv og min ab­so­lut­te fa­vo­rit- festi­val i Dan­mark. Jeg vil me­get ger­ne væ­re med til at ud­bre­de kend­ska­bet til vo­res fan­ta­sti­ske festi­val, « si­ger Maria The­es­sink til BT.

Pro­fi­len har æn­dret sig

De se­ne­ste år er festi­va­lens pro­fil æn­dret en smu­le med me­re roots­mu­sik, som er et sam­len­de be­greb for ori­gi­nal blu­es, blu­e­grass, co­un­try, folkro­ck. Men sta­dig med stær­ke rød­der i fol­kemu­si­ken.

Der skal nok væ­re en del for­dom- vok­set op som del af mil­jø­et, « si­ger The­es­sink og til­fø­jer:

» Jeg hav­de en rig­tig fed op­le­vel­se sid­ste år på en kon­gres, hvor fem kvin­de­li­ge festi­val­che­fer kom hen og sag­de til mig, ’ kom med os’. Da føl­te jeg mig vir­ke­lig ta­get un­der ar­men. Det var dej­ligt. «

» Jeg har den for­del, at jeg kan sid­de hjem­me og ar­bej­de. Det pas­ser mig godt fa­mi­lie­mæs­sigt, men selv­føl­ge­lig kom­mer der me­re tryk på, jo nær­me­re vi kom­mer festi­va­len, « si­ger The­es­sink, som in­drøm­mer, at hun har væ­ret for­pu­stet nog­le gan­ge un­der­vejs.

Et af de mest spæn­den­de nav­ne i det dan­ske roots- mu­sik­mil­jø p. t., Jo­nah Bla­ck­s­mith. Pres­se­fo­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.