’’

BT - - KULTUR - Maria The­es­sink, festi­val- le­der

Det er rig­tigt, at der vel sta­dig er nog­le myter om­kring Tøn­der Festi­va­len ov­re i Kø­ben­havn - det er no­get med nog­le gam­le hip­pi­er, el­ler hvad ved jeg

me om Tøn­der Festi­va­len. No­get med aku­stisk gu­i­tar­spil­len­de, lang­hå­re­de mænd i island­ske swe­a­tre, sve­den­de den­gang, der sta­dig fand­tes som­re i Dan­mark.

Mu­si­ke­re vi­ser stør­re in­ter­es­se

» Det er rig­tigt, at der vel sta­dig er nog­le myter om­kring Tøn­der Festi­va­len ov­re i Kø­ben­havn - det er no­get med nog­le gam­le hip­pi­er, el­ler hvad ved jeg. Men egent­lig op­le­ver jeg me­re, at man­ge un­ge har ta­get vo­res lang­som­me æn­dring af pro­fi­len til sig. Vi ser og­så en stør­re in­ter­es­se for at spil­le på Tøn­der. Det er enormt vig­tigt, at vi får for­talt, at Tøn­der Festi­va­len er en mo­der­ne festi­val, sam­ti­dig med at vi hol­der fast i rød­der­ne. For det er fol­kemu­sik­kens festi­val, og det er den mu­sik, vi beg­ge el­sker, « si­ger The­es­sink.

Langt de fle­ste dan­ske mu­sikin­sti­tu­tio­ner og - sel­ska­ber le­des af mænd.

» Jeg tæn­ker ik­ke over mit køn i min hver­dag, over­ho­ve­det. Jeg ved godt, at man­ge må­ske ser det som no­get spe­ci­elt, at Kirsti­ne og jeg er kvin­der, men jeg har egent­lig al­drig op­le­vet, at det skul­le væ­re en hæm­sko at væ­re kvin­de i mu­sik­bran­chen - tvær­ti­mod. Må­ske for­di jeg er

» Vi hol­der beg­ge ut­ro­lig me­get af Tøn­der Festi­val og er kom­met her fast si­den vo­res barn­dom og ung­dom. Mo­ti­va­tio­nen er at fø­re festi­va­len vi­de­re i sam­me ånd som den er skabt. Des­u­den har det i man­ge år væ­ret min in­ten­tion at ud­bed­re kend­ska­bet til fol­kemu­sik i Dan­mark. I 2012 æn­dre­de den gam­le le­del­se festi­va­len fra at be­stå af en­kelt­stå­en­de kon­cer­ter til at væ­re som en to­ta­l­op­le­vel­se, og det grund­lag ar­bej­der vi vi­de­re på, « si­ger øko­no­mi­bos­sen Kirsti­ne Uhr­brand, der selv er ak­tiv fol­kemu­si­ker.

Med rød­der i tra­di­tio­nen

» Jeg vil fort­sat ger­ne ud­vik­le de mu­si­kal­ske gen­rer, som præ­sen­te­res her­ne­de, men sta­dig­væk med rod i den tra­di­tion, som vi har. Det bli­ver ik­ke li­ge plud­se­ligt en pop- el­ler main­stream- festi­val! Tøn­der har en tra­di­tion for at præ­sen­te­re mu­sik, du ik­ke kan op­le­ve man­ge an­dre ste­der. Det sy­nes jeg er et fa­bel­ag­tigt pro­jekt og det, der gi­ver Tøn­der Festi­val sin be­ret­ti­gel­se, « til­fø­jer The­es­sink.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.