’’

BT - - KULTUR - Maria The­es­sink, festi­val- le­der

For mig har Tøn­der Festi­va­len al­tid væ­ret en stor del af mit liv og min ab­so­lut­te fa­vo­rit­festi­val i Dan­mark

De to kvin­der har på­ta­get sig et stort an­svar i et om­rå­de med et blak­ket ima­ge.

Rap­por­ten ’ Ana­ly­se af Tøn­der Festi­va­lens be­tyd­ning’ vi­ser, at festi­va­lens be­tyd­ning for Dan­marks syd­ve­st­lig­ste køb­stad med 8.000 ind­byg­ge­re kun kan un­der­dri­ves. Især når det gæl­der øko­no­mi. Den år­li­ge festi­val be­ty­der en om­sæt­ning på 70 mio. i om­rå­det.

Skul­le li­ge sove på det

» Jeg skul­le da li­ge sove på det, da jeg fik til­bud­det, det må jeg in­drøm­me. Men da jeg fik talt med nog­le for­skel­li­ge men­ne­sker, fik jeg be­kræf­tet, at selv­føl­ge­lig skul­le jeg si­ge ’ ja

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.