Ye po­wer­kvin­der

BT - - KULTUR - To­mor­rowland: A Wor­ld.. Aven­gers: Age of Ul­tron

3. Suspekt fe­at. L. Gra­ham

Søn­dags­barn

Kirsti­ne Uhr­brand,

Tøn­der Festi­val

Der vil væ­re

Be­græn­set

an­tal én­da­ges bil­let­ter sæt­tes til salg via tf. dk man­dag d. 15. ju­ni kl. 10.

Tøn­der Festi­va­lens ho­ved­navn Jo­hn Pri­ne. Jo­hn­ny Cash næv­ner i sin selv­bi­o­gra­fi Jo­hn Pri­ne som en af de

sangskri­ve­re, han lyt­te­de til for at få in­spi

ra­tion. Han be­gynd­te kar­ri­e­ren på folks­ce­nen i Chi­ca­go sidst i 60er­ne,

og blandt an­dre Kris Kri­stof­fer­son fik øje på den un­ge, ta­lent­ful­de

mu­si­ker. Jo­hn Pri­ne ud­gav sit før­ste al­bum i 1971, og op gen­nem 70er­ne fulg­te en stri­be pla­der.

Pres­se­fo­to Maria The­es­sink og Kirsti­ne Uhr­brand fo­to­gra­fe­ret i hjer­tet af Tøn­der. Fo­to: Ole Jørn

42 år, kunst­ne­risk le­der og boo­k­er. Pres­se­chef for Tøn­der Festi­va­len, de se­ne­ste fem år, og fri­vil­lig hjæl­per si­den hun var 14 år. Hun var på Tøn­der Festi­val før­ste gang som syv- årig, da hen­des far, san­ger & gu­i­ta­rist Hans The­es­sink, op­t­rå­d­te. Maria The­es­sink har me­re end 20 års er­fa­ring i mu­sik­bran­chen på bl. a. Aar­hus Mu­sik­kon­tor ( nu Skan­di­navi­an) og som PRog pres­se- kon­su­lent i sit eget sel­skab, MT Pro­mo­tion.

32 år, ad­mi­ni­stra­tiv le­der. Mu­si­ker og ud­dan­net i Per­for­man­ce Design med spe­ci­a­le i mu­sik­festi­va­ler fra Roskil­de Uni­ver­si­tets­cen­ter. Me­d­ar­ran­gør af Da­nish Mu­sic Awards Folk, Fa­nø­bal på Chri­sti­a­nia og Godt­folk Festi­val. Med­lem af ROSAs Fag­ud­valg for Fol­kemu­sik, i be­sty rel­sen i Folk Dan­mark og tid­li­ge­re fun­dra­i­ser for Dansk Flygt­nin­ge­hjælp. Hun har væ­ret fast gæst på Tøn­der Festi­val si­den te­e­na­ge­å­re­ne og har og­så selv op­t­rå­dt på festi­va­len.

2015 fi nder sted den 27.- 30. au­gust med bl. a. Jo­hn Pri­ne, Stur­gill Simp­son, Ri­chard Thomp­son, Jo­nah Bla­ck­s­mith, Bel­lowhe­ad, The Lo­ne Bel­low, Adam Hol­mes and The Em­bers, Ru­ra, Fa­ra, Us­her’s Island, Sker­ry­vo­re, Ni­els Haus­gaard, Mi­ke Andersen, Poul Krebs & ven­ner fe­at. bl. a Lisa Nils­son.

en min­de­aft en til ære for af­dø­de Tow­nes Van Zandt med bl. a. hans egen søn.

Fa­ra fra Ork­neyø­er­ne. Jen­ni­fer Austin, Louise Bi­chan, Kri­stan Har­vey, Je­a­na Les­lie og Ca­trio­na Pris har ry for at le­ve­re et fy­rigt show. Pres­se­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.