Slidstærk sku­e­spil­ler

Hol­ger Per­fort er sta­dig ak­tiv som sku­e­spil­ler – oft est i so­li­de birol­ler

BT - - NAVNE - Jakob Steen Ol­sen jso@ ber­ling­s­ke. dk

90 I DAG

Han er sta­dig i fuld vi­gør, Hol­ger Per­fort. Rap i replik­ken, li­ge så tørt un­der­fun­dig og uforskam­met med et glimt i øjet, som han al­tid har væ­ret.

Han er en af den dan­ske te­a­ter- og fi lm­bran­ches æld­ste, sta­dig ak­ti­ve sku­e­spil­le­re, for så sent som i slut­nin­gen af sid­ste år var han den æl­dre øver­st­be­fa­len­de, der nær­mest per­so­ni­fi ce­re­de den dan­ske hærs udu­e­lig­hed i Ole Bor­nedals stærkt kri­ti­se­re­de stor­se­rie ’ 1864’. Han red for­kert, røg af he­sten og dø­de for åben skærm, in­den kri­gen over­ho­ve­det var gå­et i gang!

Pa­stor Bli­cher og Mads Hjul­mand

End­nu en af de lidt sti­ve, ran­k­ryg­ge­de ty­per, som Per­fort oft e gav liv på sce­ne, lær­red og skærm, selv om han har få­et lov til at spil­le så me­get an­det gen­nem de man­ge år i sce­nens tje­ne­ste.

Han blev elev på Aar­hus Te­a­ters elevsko­le i 1946 og fi k sin før­ste sce­ne­er­fa­ring på den jy­ske lands­dels­sce­ne. Det var og­så i Aar­hus, at han de­bu­te­re­de som in­struk­tør og var med til at stift e Hol­berg- spil­le­ne i Den gam­le By. I 1954 for­lod han imid­ler­tid det jy­ske, selv om han vend­te til­ba­ge fl ere gan­ge se­ne­re, li­ge­som han og hu­stru­en, den nu af­dø­de sku­e­spil­ler­kol­le­ga Lil­li­an Til­le­gre­en, tog til Kø­ben­havn, hvor han – i en år­ræk­ke al­ter­ne­ren­de med Oden­se – kom til at spil­le på en lang ræk­ke sce­ner, oft est i so­li­de birol­ler.

Ik­ke mindst på Fol­ke­te­a­tret, hvor han var en tro støt­te for ven­nen og di­rek­tø­ren Pre­ben Har­ris op gen­nem 1970er­ne og 1980er­ne – med fast ar­bej­de i he­le re­per­toi­ret, na­tur­lig­vis og­så i ju­le­klas­si­ke­ren ’ Nød­de­bo Præ­s­te­gård’, hvor han nå­e­de at væ­re bå­de Pa­stor Bli­cher og Mads Hjul­mand.

Revy i Drag­sted

Sidst, man så Per­fort på sce­nen, var i en mun­ter ind­sats i tur­néver­sio­nen af Kjeld Abells ’ Dy­ve­ke’, men han har og­så i en im­po­ne­ren­de al­der spil­let revy i Drag­sted.

På fi lm hu­sker man ham bl. a. fra vig­net­ter i Ol­sen Ban­den- fi lme­ne, som gårds­karl i Oscar- vin­de­ren ’ Ba­bet­tes gæ­ste­bud’ og som et af med­lem­mer­ne af den mil­dest talt mærk- vær­di­ge læ­ge­lo­ge i Lars von Tri­ers ’ Ri­get’. Men na­tur­lig­vis vil de fl este ha­ve et uud­s­let­te­ligt bil­le­de af ham fra den ord­k­nap­pe rol­le som den over­kor­rek­te overtje­ner Ol­sen på Post­gaar­den i ’ Ma­ta­dor’s Kors­bæk.

Da Bak­ken åb­ne­de sin Kors­bæk­ko­pi i sid­ste må­ned, var Per­fort en af de in­vi­te­re­de ’ Ma­ta­dor’- ve­te­ra­ner, som ka­ste­de glans over be­gi­ven­he­den. Men det er nu ik­ke blot på sce­nen, han har spil­let en rol­le. Han var i pe­ri­o­den 1969 til 1976 for­mand for Dansk Sku­e­spil­ler­for­bund og har til­li­ge væ­ret med­lem af be­sty­rel­ser­ne for bå­de Dansk Te­a­ter­u­ni­on og Nor­disk Te­a­ter­u­ni­on.

Sku­e­spil­ler og tid­li­ge­re in­struk­tør Hol­ger Per­fort fyl­der 90 år i dag. Per­fort er nok bedst kendt som overtje­ner Ol­sen i den po­pu­læ­re DR- se­rie ’ Ma­ta­dor’. Her ses han sam­men med Ma­le­ne Schwartz’ Mau­de på Post­går­den.

Fo­to: Si­mon Bo­hr og Emil Christensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.