SVEN­SKER PÅ SVÆR MIS­SION

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 20 år si­den 1995:

LØVEN 22.07 - 22.08 Jo me­re du kan for­e­ne di­ne drøm­me med kon­kre­te hand­lin­ger, jo bed­re vil da­gen teg­ne sig for dig. Hav, vand og den tur­ki­se far­ve er ak­tu­el. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Hvis du for­e­ner di­ne tan­ker med kon­kre­te hand­lin­ger, så er du godt kø­ren­de i dag. Det gæl­der om at lyt­te og væ­re op­mærk­som på din in­tu­i­tion. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du har mas­ser af go­de idéer, og der man­ge ting, du ger­ne vil. Spørgs­må­let er dog, om di­ne om­gi­vel­ser nu og­så me­ner det sam­me som dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Jo me­re du læg­ger fo­kus på dig selv og di­ne eg­ne ev­ner, frem­for at væ­re op­mærk­som på de an­dres, jo bed­re vil da­gens ud­for­drin­ger fol­de sig ud. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Må­nen og Mars står i en spæn­ding til dit tegn i dag, hvil­ket læg­ger op til, at du kan væ­re lidt på krigs­stien. Jo me­re du hand­ler, des bed­re. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor du mær­ker en god kon­takt til dig selv. Du er god til at si­ge fra over­for det, du ik­ke øn­sker. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det er vig­tigt, at du bru­ger al den ener­gi, som du har i dig. Dog er det sam­ti­dig vig­tigt, at du ik­ke spre­der dig over for man­ge op­ga­ver. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan hvad du vil. Spørgs­må­let er så, hvad det er, du vil? Der er in­gen grund til at ud­sæt­te no­get som helst, så ba­re se at kom­me i gang! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:****

49). ( Svær 25). ( Mid­del 5). ( Nem

Den tid­li­ge­re sven­ske stats­mi­ni­ster Carl Bildt ud­næv­nes til freds­mæg­ler i Bos­ni­en.

Carl Bildt sam­men med EU- kom­mis­sær Em­ma Bo­ni­no ef­ter et mø­de med EUs uden­rigs­mi­ni­stre i juli 1995.

Fo­to: Erik Lun­tang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.