Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Hen­ning Bag­ger

SÆ­SO­NEN:

Et eft er­år uden for me­get spil­le­tid i Bay­ern Mün­chen blev veks­let med en halvt år lang le­je­aft ale i Augs­burg. Og hvil­ket godt træk fra den un­ge dan­sker. Han spil­le­de de fl este kam­pe og var med et fl ot langskuds­mål i sid­ste run­de stærkt med­vir­ken­de til, at Augs­burg sik­re­de klubhi­sto­ri­ens bed­ste pla­ce­ring i Bun­des­liga­en med en fem­te­plads. Blev talt til Dort­mund og Le­ver­ku­sen, men ven­der nu re­tur til Bay­ern Mün­chen i næ­ste sæ­son.

A- lands­hol­det spil­le­de sin før­ste hjem­me­kamp no­gen­sin­de på Vi­borg Sta­dion, men Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg så ud, som om han læn­ge har haft hjem­me på jysk grund. Han har over­blik, kan drib­le og hav­de fl ere go­de skud på mål. Dan­marks klart bed­ste mand mod Mon­te­ne­gro.

Hvor me­get an­svar tør Ol­sen læg­ge over på skul­dre­ne af en 19- årig spil­ler med seks land­skam­pe, når det vir­ke­lig gæl­der mod Ser­bi­en? Me­get, hvis man spør­ger de folk, som kun har set Mon­te­ne­gro- kam­pen.

ØJEBLIKSBILLEDET:

SPØRGSMÅLTEGNET:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.