Ni­ck­las Bendt­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Claus Fi­sker

SÆ­SO­NEN:

Har ik­ke fun­det lyk­ken i Wol­fsburg end­nu. Dan­marks bed­ste an­gri­ber har haft så man­ge at­ti­tu­de­pro­ble­mer til træ­ning, at han er ble­vet sat af kamp­trup­pen fl ere gan­ge, og det er slet ik­ke sik­kert, at han kom­mer til at fort­sæt­te i den ty ske klub eft er som­mer­fe­ri­en. På lands­hol­det har han dog sta­dig vist højt ni­veau til ti­der – blandt an­det med to mål mod Ser­bi­en i novem­ber og sit hat­tri­ck mod USA i marts.

Ni­ck­las Bendt­ner var der ba­re ik­ke mod Mon­te­ne­gro i Vi­borg, hvor af­slut­nin­ger­ne mod mål var få og vilj­en til at kæm­pe lil­le. Mor­ten Ol­sen fl åe­de ham ud af ba­nen eft er før­ste halv­leg og er­stat­te­de ham med Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen. Det skal dog si­ges, at han føl­te sig hæm­met af ly­ske­pro­ble­mer

ØJEBLIKSBILLEDET:

SPØRGSMÅLSTEGNET:

Han har vist før, at han kan, når det gæl­der, men Mor­ten Ol­sen må vir­ke­lig ven­de sig i sen­gen om nat­ten frem mod på lør­dag og tæn­ke, om Ni­ck­las Bendt­ner nu skal star­te in­de mod Ser­bi­en? Det så ik­ke godt ud i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.