En te­e­na­ger i spid­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VI HAR ET dansk lands­hold, hvor den bed­ste spil­ler og man­den, der går for­re­st, er 19 år. Det er den små­de­pri­me­ren­de læ­re­sæt­ning, der er værd at ta­ge med fra gårs­da­gens ven­skabs­kamp mod Mon­te­ne­gro.

Wil­li­am Kvist, der bar an­fø­rer­bin­det mod den lil­le Bal­kan- na­tion, er gan­ske vist le­de­ren på pa­pi­ret og rent mundt­ligt, hvor det de­fen­si­ve midt­ba­ne­an­ker hol­der høj klas­se. Men når der skal le­des ’ by examp­le’ som det må hed­de på et for­dan­sket en­gelsk, er Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg man­den.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg ta­ck­ler, drib­ler, spar­ker og lø­ber som in­gen an­dre på det dan­ske hold. Han er al­le­steds­nær­væ­ren­de. Det er i sig selv fan­ta­stisk. Te­e­na­ge­ren fra Bay­ern Mün­chen har på in­gen tid ta­get – ik­ke fun­det – en enorm rol­le på Mor­ten Ol­sens mand­skab. Og­så en stør­re rol­le end land­stræ­ne­ren hav­de tro­et – og sik­kert og­så hå­bet. FOR SÅ­DAN ER det desvær­re og­så. Når en 19- årig, der spil­ler sin blot sjet­te land­skamp, kan fl yve højt, er det og­så for­di de ru­ti­ne­re­de spil­le­re, der bur­de do­mi­ne­re, svæ­ver af sted et styk­ke un­der mar­chhøj­de.

Chri­sti­an Erik­sen spil­ler for man­ge land­skam­pe un­der det ni­veau, vi fra Tot­ten­ham ved, han har. Den sang er sun­get før, og den kan syn­ges igen, selv om han mod Mon­te­ne­gro score­de sit før­ste land­skamps­mål i et år. Mi­cha­el Kro­hnDe­hli når sjæl­dent det hø­je ni­veau, der har sco­ret ham en fortjent kon­trakt med stor­klub­ben Se­vil­la. Og Ni­ck­las Bendt­ner var i går langt fra det ni­veau, han vi­ste i marts med sit hat­tri­ck mod USA. NU KOM­MER DA­NI­EL Ag­ger gan­ske vist med til nøg­le­kam­pen på lør­dag mod Ser­bi­en, men det er be­kym­ren­de for nu­ti­den, at Dan­mark i går skul­le ha­ve re­ser­ver­ne i spil, in­den spil­let for al­vor fl ød.

For frem­ti­den til gen­gæld … Ja, for frem­ti­den ser det rig­tig godt ud. Det kan vi bru­ge til en mas­se. Men desvær­re ik­ke til kam­pen på lør­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.