Chri­sti­an Erik­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SÆ­SO­NEN:

Erik­sen be­gynd­te Pre­mi­er Le­ague- sæ­so­nen med et brag for Tot­ten­ham, og der blev talt om, at han var ved at væ­re klar til de helt sto­re klub­ber i ver­den. 10 Pre­mi­er Le­agu­e­mål score­de han, men sandheden er og­så, at han sam­men med sit hol­det faldt mar­kant i ni­veau i slut­nin­gen af sæ­so­nen.

Le­ve­re­de en ano­nym ind­sats i før­ste halv­leg mod Mon­te­ne­gro, og den kæl­ne po­te på bol­den blev brugt alt for sjæl­dent. Selv­til­li­den så ud til at væ­re si­vet ud af Dan­marks kre­a­tør, og der­for er det ek­stra rart at se, at han ban­ke­de det ud­lig­nen­de mål ind. Det var til­trængt.

Mang­ler at fi nde den helt rig­ti­ge rol­le på lands­hol­det. Lig­ger på kanten i Mor­ten Ol­sens sy­stem, og nog­le gan­ge træk­ker han ind på mid­ten. Er det hold­kam­me­ra­ter­ne, der ik­ke kan spil­le ham rig­tigt el­ler omvendt? Han blom­strer i hvert fald ik­ke, som vi har set ham i Pre­mi­er Le­ague, og der­for må det væ­re ek­stra rart for land­stræ­ne­ren at se ham sco­re det før­ste lands­holds­mål i over et år.

ØJEBLIKSBILLEDET:

SPØRGSMÅLSTEGNET:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.